Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 07055/2021
Предмет на набавка:

Услуга одржување на системот за управување со печатење , уреди и тонери – по спецификација

Објавен: 27.04.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
07055/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 14.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies