Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 06537/2021
Предмет на набавка:

Хемикалии за одржување на технолошки процес во ПСОВ Волково – по листи на спецификација.

Објавен: 19.04.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
06537/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 04.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.04.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies