Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 04896/2021
Предмет на набавка:

Одржување на електронска опрема со вградување на резервни делови (Одржување на Радио команди и Фотоволтаични системи, по спроведена поедноставена отворена постапка бр.19328/2020) – по листи на спецификација

Објавен: 24.03.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
04896/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 31.03.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.03.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies