Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 04895/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор во ПС Рашче, ХПС Кондово, БП Нерези и БП Лепенец со замена на реагенси – по спецификација.

Објавен: 24.03.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
04895/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 08.04.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.04.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies