Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 16025/2020
Предмет на набавка:

Замена на кровни покривачи и лимарски услуги - по спецификација.

Објавен: 29.10.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
16025/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 17.11.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies