Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 16023/2020
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на лиценцни програми  – по спецификација

Објавен: 29.10.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
16023/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 16.11.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.11.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies