Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 15938/2020
Предмет на набавка:

Набавка на лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на  спецификација.

Објавен: 28.10.2020 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
15938/2020
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 19.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.11.2020 во 13.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies