Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 15255/2020
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација, за листа 1 (листа 5) - резан алат и листа 2 (листа 6) - електричен алат и дополнителна опрема.

Објавен: 16.10.2020 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
15255/2020
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 09.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 11.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.11.2020 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies