Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 15222/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање и атестирање на ПП-системи и ПП-апарати – по листи на спецификација

Објавен: 16.10.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
15222/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 04.11.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 31.10.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies