Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 14266/2020
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на информативниот систем – по спецификација.

Објавен: 01.10.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
14266/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 19.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.10.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies