Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 13725/2020
Предмет на набавка:

Одржување на сиситем на катодна заштита - по спецификација

Објавен: 23.09.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
13725/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 08.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.10.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies