Поднесување барање за хидротехнички услови

Преку оваа опција може да поднесете барање за хидротехнички услови. Во прилог на барањето потребно е да се наплати определен износ во зависност од типот на објектот и типот на барањето. Цените се дадени во продолжение:

За нови хидротехнички услови

- за индивидуални објекти до 400 m2  ,   3.000 денари + ДДВ 18%  = 3.540 денари

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2,  6.000 денари + ДДВ 18% = 7.080 денари

За обновување на застарени хидротехнички услови (постари од две години)

- за индивидуални објекти до 400 m2 ,   900 денари + ДДВ 18%=1.062 денари

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2 ,  1.800 денари + ДДВ 18% = 2.124 денари

Изберете тип на барање:


Изберете тип на објект:


Податоци за подносителот:

Копија од извод од план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина од соодветната општина:

Увид во проектот со потребни количини на вода:

Електронски барања