Доставување состојба на водомер - за правни лица

Со избирање на опцијата ДОСТАВУВАЊЕ СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР како корисник имате можност крајно едноставно да ни ја доставите состојбата на водомерот.
Со користење на формата и пополнување со најосновните податоци, дописот можете да го поткрепите со фотографија (од бројачот на водомерот)
Доколку се укаже потреба од Ваше дополнително објаснување искористете го делот КОМЕНТАР. Нашите оператори во најкус можен рок ќе одговорат на вашата дојава.

Внесете број на водомер и неговата состојба:

Внесете број на водомер и неговата состојба:

Внесете број на водомер и неговата состојба: