Сектор Водовод

Секторот Водовод ја одржува водоводната мрежа која изнесува 1065 км водоводна мрежз. Големината на дијаметарот на цевките се движи од ф-2 до ф-1600 мм. Одржувањето на водоводната мрежа подразбира систематски преглед на дистрибутивната мрежа кој вклучува: периодична контрола на мрежата, контрола на затварачи, контрола на пожарни хидранти, контрола на воздушни вентили, контрола на водомерни шахти и контрола на приклучоци. Покрај систематскиот преглед се врши и редовно одржување на дистрибутивната мрежа кое подразбира: одржување на водомерни шахти, на приклучни цевки, на воздушни вентили, испусти и пожарни хидранти, санирање на дефекти на цевководи, систематско мерење на притисокот и генерално промивање на мрежата.

Неговата дејност се состои во следново:

 • Систематски преглед на мрежата
 • Редовно и тековно одржување
 • Останати работи - сопствени потреби

Организациона поставеност на секторот:

 1. Оператива
 • Систематско одржување на водоводниот систем на град Скопје
 • Замена на водомери
 • поставување на приклучоци
 1. Водомерна лабораторија
 2. Одделение за тековно одржување водомери
 3. Одделение за тековно одржување на водомери за домаќинства

Систематскиот преглед на мрежата опфаќа: 

 • одржување на водоводна мрежа од Ф2 до Ф1600 мм,со должина од 1013 км,
 • контрола на затварачи на сите профили,
 • контрола на пожарни хидранти
 • поставување на приклучоци
 • контрола на арматури во шахти на мрежата

Сектор Водовод покрај активностите што ги исполнува по основ на систематско одржување, врши и редовно одржување на мрежата и тоа:

 • во водомерни шахти,
 • на приклучни цевки,
 • на воздушни вентили,испусти и против пожарни хидранти,
 • дефекти на цевководи,
 • систематско мерење на притисок
 • генерално промивање на водоводната мрежа.
 • поврзувања и реконструкции за потребите на граѓаните и стопанството.

Секторот Водовод е поделен на 10 реони, со 18 пунктови и тоа:

Реон Центар

 • Пункт Центар
 • Пункт Водно

Реон Кале

 • Пункт Кале

Реон Кисела Вода

 • Пункт Кисела Вода
 • Пункт Пржино
 • Пункт Драчево

Реон Карпош

 • Пункт Тафталиџе
 • Пункт Козле

Реон Бутел

 • Пункт Бутел 1
 • Пункт Радишани

Реон Гази Баба

 • Пункт Маџари
 • Пункт Индустрија

Реон Аеродром

 • Пункт Аеродром
 • Пункт Лисиче

Реон Чаир

 • Пункт Бутел 2
 • Пункт Шуто Оризари

Реон Ѓорче Петров

 • Пункт Ѓорче Петров
 • Пункт Влае

Реон Сарај

 • Пункт Сарај