ImageЗатворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2016
50/2016
Предмет на набавка:

Систем за далечинско отчитување  - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
10.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 36-1/2016
36-1/2016
Предмет на набавка:

Услуга за санација на трафостаница во сервис 6 ти Септември 630 kVA со број 139  - по спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 12.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 15.08.2016 во 13.00 часот

Објавен:
04.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2016
49/2016
Предмет на набавка:
Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
29.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2016
48/2016
Предмет на набавка:
Услуга за изработка на софтвер за интеграција на систем за финансов менаџмент, по втор пат.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2016
47/2016
Предмет на набавка:

Доизградба на двата крака со Ǿ1200 мм со вкупно L=273+212=485 m на изведениот атмосферски колектор Ǿ1500 мм во населба Керамидница – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 45/2016
45/2016
Предмет на набавка:
 Санација и доведување во првобитна состојба на оштетените површини при санација на дефекти на водоводна и на канализациона мрежа – по листи на спецификација.
 
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
19.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2016
51/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
22.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2016
52/2016
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2016
53/2016
Предмет на набавка:

Ребрендирање на возило – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 13.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2016
54/2016
Предмет на набавка:

Кертриџи и тонери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2016
56/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 39-1/2016
39-1/2016
Предмет на набавка:

Осигурување на новонабавени возила на ЈП Водовод и канализација Скопје – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 19.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 22.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2016
59/2016
Предмет на набавка:

Мерно-регулациона шахта на главната водоводна линија DN1600mm – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
16.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2016
58/2016
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2016
57/2016
Предмет на набавка:

Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци) и бариери пвц – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2016
60/2016
Предмет на набавка:

Индустриски комбинирани водомери-разни, прилагодени за далечинско отчитување, комлет со опрема и софтвер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2016
61/2016
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2016
62/2016
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 12-2/2016
12-2/2016
Предмет на набавка:

Услуга за неограничен електронски пристап до сите прописи и документи.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 07.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 10.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2016
64/2016
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 65/2016
65/2016
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици, дводелни огрлици за PE/PVC – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 66/2016
66/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електропумпи за отпадна вода, хлоринатори и хлорни инсталации  – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2016
67/2016
Предмет на набавка:

Фасонски делови  – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 13-2/2016
13-2/2016
Предмет на набавка:

Изнајмување на конзолно скеле – по спецификација, втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 22.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 25.10.2016 во 13.00 часот

Објавен:
17.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 40-1/2016
40-1/2016
Предмет на набавка:

Oдржување на уреди за испитување на водомери, одржување на машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери- по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 28.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 31.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
19.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2016
68/2016
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
20.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2016
69/2016
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори – по  листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2016
70/2016
Предмет на набавка:

Доизградба  на двата крака со Ø1200мм со  вкупно L= 273 +212 = 485 м на изведениот атмосферски колектор Ø1500мм во населба Керамидница – по предмер,по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
26.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2016
71/2016
Предмет на набавка:

Изведба на автоматски решетки на ФПС – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01.11.2016
01.11.2016
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 41-1/2016
41-1/2016
Предмет на набавка:

Oдржување на уреди за испитување на водомери, одржување на машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери- по листи на спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 11.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 14.11.2016 во 13.00 часот

Објавен:
03.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 73/2016
73/2016
Предмет на набавка:

Набавка на нов уред за верификација на водомери од ДН 15 – ДН 40 – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 74/2016
74/2016
Предмет на набавка:

Набавка на капаци, венци за капаци, сливници, решетки – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 14-2/2016
14-2/2016
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и бандажи и центрирање на преден трап – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 26.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 29.11.2016 во 13.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 15-2/2016
15-2/2016
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 26.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 29.11.2016 во 14.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 42-1/2016
42-1/2016
Предмет на набавка:

Одржување на лиценцни програми и оперативни системи - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 02.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 05.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка 75/2016
75/2016
Предмет на набавка:

Возило со дигалка – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Oтворена постапка 76/2016
76/2016
Предмет на набавка:

Изработка на настрешница на дел од плацот на главниот магацин – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 77/2016
77/2016
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови (листа бр.1 – Радиостаници - Моtorola, листа бр.3 – Уреди за компензација на реактивна моќност, листа бр.4 – Уреди за далечинско управување - радио команди, листа бр.5 – Електромоторни актуатори,  листа бр.7 – PLC - Oпрема за автоматско управување, листа бр.8 - Фотоволтаични системи, листа бр.10 – Мерачи на проток ATM Zagreb, листа бр.11 - Мерачи на проток - производител BM tecnologie industriali, листа бр.12 – Мерачи на проток - производител ТURBO и листа бр.13 - Мерна станица SEBA Hydrometrie) – по  листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 78/2016
78/2016
Предмет на набавка:

Опрема и потрошен материјал за санирање на ров за санација на дефекти ( Листа 2 - Рефлектор со статив,  Листа 3 - Пластична трака за бележење на ров, Листа 4 - Детектибилна пластична трака за бележење на ров со метална лента) – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 80/2016
80/2016
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 81/2016
81/2016
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 82/2016
82/2016
Предмет на набавка:

Одржување на GIS софтвер и GIS серверска апликација за три години – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 83/2016
83/2016
Предмет на набавка:

Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци) и бариери ПВЦ ( листа 2 - Сообраќајна опрема) – по листи на спецификација,по втор пат.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 84/2016
84/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 85/2016
85/2016
Предмет на набавка:

цистерна под притисок и цистерна под вакум - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 86/2016
86/2016
Предмет на набавка:

интелегентни уреди читачи на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 87/2016
87/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство (Листа 3 - Рез.делови за водомери за домаќинство и индустриски водомери INSA) – по листи на спецификација,по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2016
88/2016
Предмет на набавка:

Изработка на студија за дијагностика и утврдување на состојбата на постоечкиот челичен цевковод

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 89/2016
89/2016
Предмет на набавка:
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 90/2016
90/2016
Предмет на набавка:

Лагери, лежишта, семеринзи, механички и гумени заптивки – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 91/2016
91/2016
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Oтворена постапка 92/2016
92/2016
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
отворена постапка бр. 93 / 2016
93 / 2016
Предмет на набавка:

Мали приколки со носивост до 3,5т – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.01.2017 во 13.00 часот

Објавен:
23.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 94/2016
94/2016
Предмет на набавка:

Мали компактни ровокопачи – по  спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 95/2016
95/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 96/2016
96/2016
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Оотворена постапка бр. 97/2016
97/2016
Предмет на набавка:

Ваљак за асфалтирање – по  спецификација, втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 98/2016
98/2016
Предмет на набавка:

Капаци, венци за капаци, сливници, решетки – по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01/2017
01/2017
Предмет на набавка:

Реконструкција на 5 електро моторни погони во ПС Припор ( за Припор 3 и за Сопиште ) – по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 02/2017
02/2017
Предмет на набавка:

Опрема и алат  за отпушување на нефункционални канали и колекторски линии – по спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 14.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 01-1/2017
01-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на косилки со вградување на резервни делови  – по  спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.02.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.02.2017 до 15.30 часот

Објавен:
17.02.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 01-3/2017
01-3/2017
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.02.2017

Редовни здравствени прегледи – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03/2017
03/2017
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на деловен објект – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04/2017
04/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 02-1/2017
02-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на exchange server – по спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2017
06/2017
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за хлоринаторни станици и за дезинфекција на мрежи - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2017
05/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 03-1/2017
03-1/2017
Предмет на набавка:

Акумулатори – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
23.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 07/2017
07/2017
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
23.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2017
05/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 04-1/2017
04-1/2017
Предмет на набавка:

Испитување на збиеност нагорниот носив слој - тампон пред доведување на завршниот слој во првобитна состојба – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2017
09/2017
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 05-1/2017
05-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови  - по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
29.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10/2017
10/2017
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 11/2017
11/2017
Предмет на набавка:

Машина за челно заварување до 315мм со агрегат и Машина за челно заварување до 500мм со агрегат - по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 12/2017
12/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на фрекветни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема - по спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 01-2/2017
01-2/2017
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.04.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
05.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13/2017
13/2017
Предмет на набавка:

Ремонт на пумпни агрегати  во ФПС Горно Лисиче - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
05.04.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 06-1/2017
06-1/2017
Предмет на набавка:

Автоматски подмачкувачи – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
05.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 07-1/2017
07-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.04.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 16.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
07.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 02-2/2017
02-2/2017
Предмет на набавка:

Вакцинација на вработени против стомачен вирус – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 08-1/2017
08-1/2017
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.04.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 18.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 14/2017
14/2017
Предмет на набавка:

Елементи за санација на водоводната мрежа – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
11.04.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15/2017
15/2017
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
19.04.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 09-1/2017
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
19.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 10-1/2017
10-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за дератизација,дезинсекција и дезинфекција – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
19.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 03-2/2017
03-2/2017
Предмет на набавка:

Услуги за изработка на печати – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
19.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 11-1/2017
11-1/2017
Предмет на набавка:

Акумулатори – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.05.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
20.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 12-1/2017
12-1/2017
Предмет на набавка:

Услуги од агенција за привремени вработувања – по спецификација. 

 

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
24.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 13-1/2017
13-1/2017
Предмет на набавка:

Цвеќе и цветни аранжмани  - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
26.04.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 14-1/2017
14-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење – по спецификација, втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
02.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 03-3/2017
03-3/2017
Предмет на набавка:

Обука на вработени за безбедно и здраво работење за 400 вработени 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
02.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 15-1/2017
15-1/2017
Предмет на набавка:

Калибрација на инструменти и уреди за преглед на водомери и лабараторија за испитување на квалитет на водата  

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
04.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 16/2017
16/2017
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 16-1/2017
16-1/2017
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 17/2017
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 18/2017
18/2017
Предмет на набавка:

Јавни чешми со временски вентил  – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 19/2017
Предмет на набавка:

Електрофузија, PP-R и пластичен фитинг – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

-за поставување прашања: 01.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
18.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 20/2017
Предмет на набавка:

Репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови,винкли и профили - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
18.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање за прибирање понуди бр.17-1/2017
17-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за фиксна телефонија, за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
19.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи
18-1/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор ПС Рашче, ХПС Кондови, БП Нерези и БП Лепенец, со замена на реагенси– по спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.06.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи
19-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови  - по листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.05.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 26.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Барање за прибирање понуди
20-1/2017
Предмет на набавка:

Цвеќе и цветни аранжмани  - по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.06.2017 во 14.00 часот - за поставување на прашања 29.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 21/2017
21/2017
Предмет на набавка:

Електроматеријали  – по листи на спецификација 

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
23.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,
Вид на постапка:
Отворена постапка 22/2017
22/2017
Предмет на набавка:

Изработка на проекти за реконструкција на кровни конструкции на резервоари и пумпени станици – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2017 во 13.00 часот

Објавен:
30.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-2/2017
04-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на системот за контрола за пристап до благајна-со вградување на делови  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 06.06.2017
Предмет на набавка:

Електроматеријали  – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 05-2/2017
05-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на системот за контрола за пристап до благајна-со вградување на делови  – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 23/2017
23/2017
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење и пумпи и друго)  – по  листи на  спецификација .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 24/2017
24/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за лабораториска опрема – по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
13.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 21-1/2017
21-1/2017
Предмет на набавка:

Материјал за греење  - по спецификација,

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
29.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 25/2017
25/2017
Предмет на набавка:

Средства за хигиена и средства за хигиена на пумпени станици и резервоари согласно соHACCP - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 27/2017
27/2017
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
03.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 26/2017
26/2017
Предмет на набавка:

Изработка на настрешница на дел од плацот на главниот магацин – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
03.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 28/2017
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

за поставување прашања: 28.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 22-1/2017
22-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.07.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 17.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
10.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 23-1/2017
Предмет на набавка:

Чистење на котли и оџаци и сервисирање на котли и пламеници  - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 30/2017
30/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
11.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 29/2017
29/2017
Предмет на набавка:

Машина за челно заварување до 315мм со агрегат и Машина за челно заварување до 500мм со агрегат - по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 31/2017
31/2017
Предмет на набавка:

Одржување на сервери, печатари, мрежи, уреди од ИТ со вградување на резервни делови  – по  листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
14.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 24-1/2017
24-1/2017
Предмет на набавка:

Материјал за греење  - по спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 32/2017
32/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 33/2017
33/2017
Предмет на набавка:

Софтвер за менаџирање  за логови и контролирање на постоечки системски , хардверски решенија – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 34/2017
34/2017
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 06-2/2017
06-2/2017
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
26.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 36/2017
36/2017
Предмет на набавка:

Решетки од композитен материјал и бетонски прстени – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
08.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 37/2017
37/2017
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 38/2017
38/2017
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици, без навој и дводелни огрлици за pe/pvc без навој- по листи на спецификација  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 39/2017
39/2017
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со софт стартери  и фрекфентни регулатори  - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 40/2017
40/2017
Предмет на набавка:

Услуга за транспортирање на шут до депонија дрисла - по спецификација

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
Отворена постапка 41/2017
41/2017
Предмет на набавка:

Масла за возила - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
24.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 42/2017
42/2017
Предмет на набавка:

ПЕ цевки и ПЕ црева – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 43/2017
43/2017
Предмет на набавка:

Eлементи и материјали изработени од полиетилен, наменети за челно заварување на полиетиленските црева и цевки - по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 44/2017
44/2017
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење и пумпи и друго)  – по  листи на  спецификација, за листа 1, 4 и 5  по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 25-1/2017
25-1/2017
Предмет на набавка:

Финансиска ревизија за период од 2 години – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.09.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.09.2017 до 15.30 часот

Објавен:
05.09.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 46/2017
Предмет на набавка:

Чепови (балони) гарнитури – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2017
47/2017
Предмет на набавка:

Канализациони цевки – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 07-2/2017
07-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.09.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.09.2017 до 15.30 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2017
48/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер,по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2017
49/2017
Предмет на набавка:

Водомери со систем за далечинско отчитување - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 08-2/2017
08-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.10.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
02.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2017
50/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
02.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2017
51/2017
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по  листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 26-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на лиценцни програми и оперативни системи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.10.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
04.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2017
52/2017
Предмет на набавка:

Машински ископ, утовар и транспорт на земја со камион на далечина до 30км  – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2017
53/2017
Предмет на набавка:

 Резервни делови за водомери за домаќинство и индустриски водомери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 28-1/2017
28-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.10.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 21.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2017
54/2017
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
16.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 09-2/2017
09-2/2017
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 10-2/2017
10-2/2017
Предмет на набавка:

Намирници за бифе - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.11.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 11-2/2017
11-2/2017
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и бандажи и центрирање на преден трап – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.11.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 55/2017
55/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Бушење (под коловози)  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2017
56/2017
Предмет на набавка:

Катастaрски услуги – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2017
57/2017
Предмет на набавка:

Пумпи за питка и отпадна вода, пумпи за котлара и набавка на електромотори и потопни пумпи – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2017 во 13.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2017
58/2017
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по листи на спецификација .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

Краен рок - за поставување прашања: 28.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2017
54/2017
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 24 месеци – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.12.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2017
61/2017
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2017
60/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори  – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 12-2/2017
БПП 12-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 30-1/2017
БПП 30-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на уреди за испитување на водомери, машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 31-1/2017
31-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација, по втор пат .

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 32-1/2017
32-1/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење  - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
18.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2017
Предмет на набавка:

Хемикалија за Пречистителна станица Волково – по  листи на  спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 63/2017
63/2017
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2017
64/2017
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по  листи на  спецификација.   

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
15.12.2017

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по листи на спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 65/2017
65/2017
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 66/2017
66/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на термотехнички и електро инсталации во управна зграда на Ј.П Водовод и Канализација Скопје – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
19.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 33-1/2017
БПП 33-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.01.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.01.2018 до 15.30 часот

Објавен:
21.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2017
67/2017
Предмет на набавка:

Услуга од Интернет провајдер – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
22.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2017
68/2017
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.   

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
12.01.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2017
69/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2017
70/2017
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по листи на спецификација . 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2017
71/2017
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по  листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 34-1/2017
34-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови 

– по спецификација.

Отварање понуда:

За доставување на понуда 15.01.2018 во 14.00 часот - за поставување на прашања 12.01.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2017
72/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација.   

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
29.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2017
64/2017
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по  листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.01.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 01-2/2018
01-2/2018
Предмет на набавка:

услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025:2005 а согласно  МКС EN ISO 17025:2017 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 01-1/2018
01-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.02.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.02.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 02/2018
02/2018
Предмет на набавка:

Мерач на проток во отворен канал во каптажа Рашче 1  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01/2018
01/2018
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03/2018
03/2018
Предмет на набавка:

Лагери,  спојки семеринзи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 02-1/2018
02-1/2018
Предмет на набавка:

Застаклен преграден  ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Застаклен преграден ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04/2018
04/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.03

Објавен:
27.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-1/2018
03-1/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возила за смет, мали и средни градежни машини со вградување на резервни делови  – по листи на спецификација, за период од 6 (шест) месеци.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2018
05/2018
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-2/2018
03-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 04-2/2018
04-2/2018
Предмет на набавка:

Намирници за бифе – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
01.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2018
06/2018
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за Хлоринаторски станици и дезинфекција на мрежи  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-1/2018
04-1/2018
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
07.03.2018

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2018
06/2018
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за Хлоринаторски станици и дезинфекција на мрежи  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 05-1/2018
05-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (листа 9, листа 13, листа 21, листа 22)  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 06-1/2018
06-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 07/2018
07/2018
Предмет на набавка:

Акумулатори  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08/2018
08/2018
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10/2018
10/2018
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 02-3/2018
02-3/2018
Предмет на набавка:

услуга за обука на вработени за безбедно и здравo работење  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.04.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 11/2018
11/2018
Предмет на набавка:

Посебни мерни уреди и инструменти за следење на електромашински процеси и посебен алат за одржување на електро-моторни погони во пумпни станици  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 12/2018
12/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електропумпи за отпадна вода, хлоринатори и хлорни инсталации – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 13/2018
13/2018
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 05-2/2018
Предмет на набавка:

Чистење на септички јами - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 14/2018
14/2018
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
29.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15/2018
15/2018
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
05.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 08-1/2018
08-1/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на тоалети во резервоари и ПС - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.04.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 13.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 16/2018
16/2018
Предмет на набавка:

Мониторинг и далечинска контрола на атмосферски пумпи станици – по спецификација.

Отварање понуда:

Мониторинг и далечинска контрола на атмосферски пумпи станици – по спецификација.

Објавен:
05.04.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 09-1/2018
09-1/2018
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 17/2018
17/2018
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева) - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2018
09/2018
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.04.2017 во 13.00 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП -11-1/2018
11-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
16.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 18/2018
18/2018
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
16.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2018
09/2018
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.04.2017 во 13.00 часот

Објавен:
18.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 19/2018
19/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција, доградба и и замена на водоводни цевки – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 12-1/2018
12-1/2018
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 20/2018
20/2018
Предмет на набавка:

Обележувачи (маркери) за лоцирање на водоводна мрежа и апарат за детекција  на маркери– по спецификација

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
23.04.2018

- за поставување прашања: 08.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.05.2018 во 12.00 часот
Вид на постапка:
Отворена постапка 21/2018
21/2018
Предмет на набавка:

Опрема и апрати за санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 06-2/2018
06-2/2018
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи  - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 22/2018
22/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на кровни конструкции на резервоар Барутана 1 П.С Драчево чуварска куќичка Мост, Котлара (кров), ПС Сарај, ПС Гази баба, ПС Инџиково по проекти 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 23/2018
23/2018
Предмет на набавка:

Ремонт на пумпни агрегати  во ФПС Горно Лисиче – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 24/2018
24/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.05.2018 во 13.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 13-1/2018
13-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за отпушување на канализациони цевки - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 14-1/2018
14-1/2018
Предмет на набавка:

Одела за вработените - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 15-1/2018
15-1/2018
Предмет на набавка:

Услуги од агенција за привремени вработувања – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.05.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 16-1/2018
16-1/2018
Предмет на набавка:

Автоматски подмачкувачи - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
02.05.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 26/2018
26/2018
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
08.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 28/2018