ImageЗатворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 15806/2019
15806/2019
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ) – по спецификација за листа 1 – заштитна облека од отворена постапка број 10574/2019.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15833/2019
15833/2019
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk  .  

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11181/2019
11181/2019
Предмет на набавка:

Изградба на контролни пиезометри и чистење и одржување на 40 пиезометри – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 11183/2019
11183/2019
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови - по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11183/2019
11183/2019
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови - по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 09-2/2017
09-2/2017
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 44/2017
44/2017
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење и пумпи и друго)  – по  листи на  спецификација, за листа 1, 4 и 5  по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр.05388/2019
05388/2019
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал – по спецификација, за листа 1 – Мазива, по втор пат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.08.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.08.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05468/2020
05468/2020
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05460/2020
05460/2020
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор - по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10/2017
10/2017
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 11/2017
11/2017
Предмет на набавка:

Машина за челно заварување до 315мм со агрегат и Машина за челно заварување до 500мм со агрегат - по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 12/2017
12/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на фрекветни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема - по спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 17879/2020
17879/2020
Предмет на набавка:

средства за хигиена и средства за хигиена за пумпени станици и резервоари - по листа на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.12.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.12.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.12.2020 до 15.30 часот

Објавен:
30.11.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 17878/2020
17878/2020
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.12.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.12.2020 до 15.30 часот

Објавен:
30.11.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16107/2020
16107/2020
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, машини за сечење, машини за челно заварување, агрегати, пумпи и друго)  - по листи на спецификација, за листа 1 - МАКIТА машини, за листа 2 (4) - Печка на пелети FoxIT и за листа 3 (6) - Машини за сечење асфалт и бетон TERRA 450.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.11.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.11.2020 до 15.30 часот

Објавен:
30.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16112/2020
16112/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција на резервоар Копаница - по предмер, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.11.2020 до 15.30 часот

Објавен:
30.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 16198/2020
16198/2020
Предмет на набавка:

Електроматеријали – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
30.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 16198/2020
16198/2020
Предмет на набавка:

Електроматеријали – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
30.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10169/2019
10169/2019
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
30.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 07069/2019
07069/2019
Предмет на набавка:

Централен систем за  автоматизација, интеграција и комуникација со интерните и екстерните услуги на Претпријатието – по   спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.09.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.09.2019 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07070/2019
07070/2019
Предмет на набавка:

Дизел - електро агрегати – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.09.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.09.2019 во 13.00 часот

Објавен:
30.08.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 42/2017
42/2017
Предмет на набавка:

ПЕ цевки и ПЕ црева – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 43/2017
43/2017
Предмет на набавка:

Eлементи и материјали изработени од полиетилен, наменети за челно заварување на полиетиленските црева и цевки - по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр.05210/2019
05210/2019
Предмет на набавка:

Репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови, винкли и профили, за листа 2 - Репроматеријали челик и лимови – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.08.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.08.2019 до 15.30 часот

Објавен:
30.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр.05221/2019
05221/2019
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила ( во делот за листите со број 1,5,8,19,20,21,23,26 од отворена постапка 82/2018) – по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.08.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.08.2019 до 15.30 часот

Објавен:
30.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 25/2017
25/2017
Предмет на набавка:

Средства за хигиена и средства за хигиена на пумпени станици и резервоари согласно соHACCP - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
01440/2019 поедноставена отворена постапка
01440/2019
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.06.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
30.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 22/2017
22/2017
Предмет на набавка:

Изработка на проекти за реконструкција на кровни конструкции на резервоари и пумпени станици – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2017 во 13.00 часот

Објавен:
30.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 19707/2020
19707/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за лабораториска опрема – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
29.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2017
72/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација.   

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
29.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16023/2020
16023/2020
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на лиценцни програми  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.11.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.11.2020 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16025/2020
16025/2020
Предмет на набавка:

Замена на кровни покривачи и лимарски услуги - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.11.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2020 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 11008/2019
11008/2019
Предмет на набавка:

Канализациони цевки и фитинзи – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
29.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11013/2019
11013/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11014/2019
11014/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор со замена на реагенси – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 39-1/2018
39-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на рампа за влез во Сервис 6-ти Септември - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 41-1/2018
41-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење, машини за челн заварување, агрегати,пумпи и друго) по втор пат за листа 1,4 и 6  - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 12-2/2018
12-2/2018
Предмет на набавка:

Процена од овластен проценител на транспортни средства – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 40-1/2018
40-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за тестирање на сигурноста на информативниот систем - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 14095/2020
14095/2020
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.10.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
29.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07049/2019
07049/2019
Предмет на набавка:

Електронско плаќање на сметките преку веб страна за период од 24 месеци - по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.09.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.09.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.08.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 05181/2019
05181/2019
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 12 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.08.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.08.2019 во 12.00 часот

Објавен:
29.07.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2016
49/2016
Предмет на набавка:
Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
29.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
БПП 21-1/2017
21-1/2017
Предмет на набавка:

Материјал за греење  - по спецификација,

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
29.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
01437/2019 набавка од мала вредност
01437/2019
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 14/2018
14/2018
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
29.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 05-1/2017
05-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови  - по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
29.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 00771/2021
00771/2021
Предмет на набавка:

Превентивно одржување на инегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.02.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.02.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.03.2021 во 13.00 часот

Објавен:
29.01.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19668/2020
19668/2020
Предмет на набавка:

Мебел – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
28.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 19680/2020
19680/2020
Предмет на набавка:

Пластични водоводни делови (електрофузионен фитинг, PP-R и пластичен фитинг)-  по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19683/2020
19683/2020
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 27.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19687/2020
19687/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција доградба и замена на водоводни мрежи - по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 28.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 100/2018
100/2018
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
28.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2017
70/2017
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по листи на спецификација . 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2017
71/2017
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по  листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 34-1/2017
34-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови 

– по спецификација.

Отварање понуда:

За доставување на понуда 15.01.2018 во 14.00 часот - за поставување на прашања 12.01.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 94/2016
94/2016
Предмет на набавка:

Мали компактни ровокопачи – по  спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 95/2016
95/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 96/2016
96/2016
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Оотворена постапка бр. 97/2016
97/2016
Предмет на набавка:

Ваљак за асфалтирање – по  спецификација, втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 98/2016
98/2016
Предмет на набавка:

Капаци, венци за капаци, сливници, решетки – по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 76/2018
76/2018
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 78/2018
78/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 45-1/2018
45-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.11.2018

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 79/2018
79/2018
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.12.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15938/2020
15938/2020
Предмет на набавка:

Набавка на лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.11.2020 во 13.00 часот

Објавен:
28.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 14052/2020
14052/2020
Предмет на набавка:

Одржување на систем за самоуслужни услуги и наплата – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 10862/2020
10862/2020
Предмет на набавка:

Тешко товарно возило-кипер – по   спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.08.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.08.2020 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10858/2020
10858/2020
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2016
48/2016
Предмет на набавка:
Услуга за изработка на софтвер за интеграција на систем за финансов менаџмент, по втор пат.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2016
47/2016
Предмет на набавка:

Доизградба на двата крака со Ǿ1200 мм со вкупно L=273+212=485 m на изведениот атмосферски колектор Ǿ1500 мм во населба Керамидница – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 41/2018
41/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по втор пат.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 01348/2019
01348/2019
Предмет на набавка:

Електро-моторни актуатори – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 01354/2019
01354/2019
Предмет на набавка:

Контејнери за отпад – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 01359/2019
01359/2019
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 01361/2019
01361/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на ПП-системи и а-тестирање на ПП апарати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06319/2020
06319/2020
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06321/2020
06321/2020
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06324/2020
06324/2020
Предмет на набавка:

Одржување на ГИС системот – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 07-2/2019
07-2/2019
Предмет на набавка:

Ресертификација ISO 9001-2015  и HACCP – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 05-1/2019
05-1/2019
Предмет на набавка:

Набавка, обнова на дигитални сертификати и временски печат    – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 05.04.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 05-2/2018
Предмет на набавка:

Чистење на септички јами - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Посебни услуги 01-3/2020
01-3/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
28.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2018
05/2018
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-2/2018
03-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 99/2018
99/2018
Предмет на набавка:

услуга од Интернет провајдер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
27.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13379/2019
13379/2019
Предмет на набавка:

Адаптивно одржување на  интегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13383/2019
13383/2019
Предмет на набавка:

Дробилица за кабаст материјал за отпадни води  - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 43-1/2018
43-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка на нови ПП-апарати и опрема – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 44-1/2018
44-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 74/2018
74/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на  спецификација, по втор пат во делот за листа 15,18,20,21,23,24,25.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 75/2018
75/2018
Предмет на набавка:

Изработка на боксови за ризла – по проект

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08814/2019
08814/2019
Предмет на набавка:

Хардверска опрема – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.10.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.10.2019 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 11-2/2018
11-2/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на постојна ПВЦ и лимарска столарија – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.10.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2018
61/2018
Предмет на набавка:

Изведба на катодна заштита на магистрални цевководи согласно со проектна документација (трета фаза) – по предмер, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2016
60/2016
Предмет на набавка:

Индустриски комбинирани водомери-разни, прилагодени за далечинско отчитување, комлет со опрема и софтвер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 32-1/2018
32-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на систем за катодна заштита - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.08.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 08-2/2018
08-2/2018
Предмет на набавка:

Сеф за оружје - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 09-2/2018
09-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга заизработка на печати– по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 40/2018
40/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација, по втор пат.    

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 24-1/2018
24-1/2018
Предмет на набавка:

Информатичка едукација на вработени од И.Т. и од други сектори - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 12-1/2018
12-1/2018
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 06-2/2018
06-2/2018
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи  - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 22/2018
22/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на кровни конструкции на резервоар Барутана 1 П.С Драчево чуварска куќичка Мост, Котлара (кров), ПС Сарај, ПС Гази баба, ПС Инџиково по проекти 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 23/2018
23/2018
Предмет на набавка:

Ремонт на пумпни агрегати  во ФПС Горно Лисиче – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 24/2018
24/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.05.2018 во 13.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 13-1/2018
13-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за отпушување на канализациони цевки - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 14-1/2018
14-1/2018
Предмет на набавка:

Одела за вработените - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.05.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 15-1/2018
15-1/2018
Предмет на набавка:

Услуги од агенција за привремени вработувања – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.05.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.05.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 04-1/2019
04-1/2019
Предмет на набавка:

Услуга законсултации (DB AUDIT и GAP анализа за управување со ресурси – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.04.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13/2018
13/2018
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 04-1/2017
04-1/2017
Предмет на набавка:

Испитување на збиеност нагорниот носив слој - тампон пред доведување на завршниот слој во првобитна состојба – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2017
09/2017
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03163/2020
03163/2020
Предмет на набавка:

сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови -по листи на спецификација-по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 12.00 часот

Објавен:
27.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 02-1/2018
02-1/2018
Предмет на набавка:

Застаклен преграден  ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Застаклен преграден ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04/2018
04/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.03

Објавен:
27.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-1/2018
03-1/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возила за смет, мали и средни градежни машини со вградување на резервни делови  – по листи на спецификација, за период од 6 (шест) месеци.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 15409/2019
15409/2019
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со фрекфентни регулатори и софт-стартери – по спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15425/2019
15425/2019
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 28.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.02.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 17686/2020
17686/2020
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.12.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.12.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.12.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.11.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13246/2019
13246/2019
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на  апликација за надворешна комуникација со корисниците – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13250/2019
13250/2019
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.12.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2019 во 12.00 часот

Објавен:
26.11.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13232/2019
13232/2019
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење (во делот за листа 2 – Клима уреди од Поедноставената отворена постапка 09345-2019) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13235/2019
13235/2019
Предмет на набавка:

Ангажирање на  независни,овластени проценители за проценка на имот на претпријатието – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13237/2019
13237/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13241/2019
13241/2019
Предмет на набавка:

Средства за хигиена и средства за хигиена  за пумпни станици и резервоари согласно со HACCP 

– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13246/2019
13246/2019
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на  апликација за надворешна комуникација со корисниците – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2016
70/2016
Предмет на набавка:

Доизградба  на двата крака со Ø1200мм со  вкупно L= 273 +212 = 485 м на изведениот атмосферски колектор Ø1