ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 42-1/2018
42-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2018
72/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по трет пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2018
71/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
31.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 39-1/2018
39-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на рампа за влез во Сервис 6-ти Септември - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 41-1/2018
41-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење, машини за челн заварување, агрегати,пумпи и друго) по втор пат за листа 1,4 и 6  - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 12-2/2018
12-2/2018
Предмет на набавка:

Процена од овластен проценител на транспортни средства – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 40-1/2018
40-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за тестирање на сигурноста на информативниот систем - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2018
69/2018
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2018
54/2018
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 37-1/2018
37-1/2018
Предмет на набавка:

Камерa за преглед во боја на цевки (за канализациони вертикали) - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 38-1/2018
38-1/2018
Предмет на набавка:

Апликација и алатки за комуникации со надворешни корисници на претпријатието - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2018
67/2018
Предмет на набавка:

Агрегати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2018
68/2018
Предмет на набавка:

Поправка и ставање во функција на инструмент Атомско Апсорпционен Спектофотометар Perkin Elmer AAS 700 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.