ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 00473/2021
00473/2021
Предмет на набавка:

Услуга од агенција за привремени вработувања – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.02.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.02.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.02.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.01.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 19707/2020
19707/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за лабораториска опрема – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
29.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19668/2020
19668/2020
Предмет на набавка:

Мебел – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
28.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 19680/2020
19680/2020
Предмет на набавка:

Пластични водоводни делови (електрофузионен фитинг, PP-R и пластичен фитинг)-  по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19683/2020
19683/2020
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 27.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19687/2020
19687/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција доградба и замена на водоводни мрежи - по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 28.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.02.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19565/2020
19565/2020
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа  – за испитувања на отпор на заштитно заземјување на ниско напонска електрична и громобранска инсталација и импенданса на струjен круг - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.01.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
25.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 19607/2020
19607/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција и изградба на канализациона инфраструктура - по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.01.2021 во 13.00 часот

Објавен:
25.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19609/2020
19609/2020
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со фреквентни регулатори и софт-стартери – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.01.2021 во 13.00 часот

Објавен:
25.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19419/2020
19419/2020
Предмет на набавка:

Елементи за санација на водоводната мрежа(адаптер спојки, адаптер фланши, адаптер спојки и адаптер фланши за полиетилен, репарациони спојки дводелни, репарациони прстени за муф, прохромски спојки итн.) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2021 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19422/2020
19422/2020
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматура и изведбени градежни работи - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 19442/2020
19442/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.01.2021 во 13.00 часот

Објавен:
23.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 19448/2020
19448/2020
Предмет на набавка:

Проценка на ризик – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 19454/2020
19454/2020
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 19.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.01.2021 во 13.00 часот

Објавен:
23.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 19417/2020
19417/2020
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.01.2021 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19371/2020
19371/2020
Предмет на набавка:

Оддржување на постојни зонски мерачи на проток и редуктори на притисок (проверка/прилагодување/поправка /замена)  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19374/2020
19374/2020
Предмет на набавка:

Систем за моделирање на дата модели и известувања – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.01.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 09.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19328/2020
19328/2020
Предмет на набавка:

услуга за одржување на електронска опрема со вградување на резервни делови - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
21.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 19332/2020
19332/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи електрични апарати и дизел електро агреагати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.01.2021 во 12.00 часот

Објавен:
21.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19333/2020
19333/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи– по листи на спецификација за листа  листа 1 (1) - резервни делови за пумпи за фекална вода - flygt / xylem (или еквивалентно), листа 2 (9) - резервни делови за пумпи за питка вода ksb (или еквивалентно), листа 3 (14) - резервни делови за пумпи за питка вода dab (или еквивалентно) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.01.2021 во 12.00 часот

Објавен:
21.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 19290/2020
19290/2020
Предмет на набавка:

Дробен каменит материјал за изработка на тампонски слој – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.01.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.01.2021 во 12.00 часот

Објавен:
18.12.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18296/2020
18296/2020
Предмет на набавка:

Интернет провајдер – по спецификација, за период од 24 (дваесетичетири) месеци.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.12.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.12.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.12.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .