ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 15806/2019
15806/2019
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ) – по спецификација за листа 1 – заштитна облека од отворена постапка број 10574/2019.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15833/2019
15833/2019
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk  .  

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15409/2019
15409/2019
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со фрекфентни регулатори и софт-стартери – по спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15425/2019
15425/2019
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 28.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.02.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15261/2019
15261/2019
Предмет на набавка:

Опрема за хидраулично санирање на непроодни канализациони цевки со пречник од Ø150 до Ø350 мм со дополнителна опрема – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
24.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15267/2019
15267/2019
Предмет на набавка:

Реконструкција доградба и замена на водоводни мрежи - по предмер

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
24.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15128/2019
15128/2019
Предмет на набавка:

Товарно возило за превоз на патници и товар – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15133/2019
15133/2019
Предмет на набавка:

Реконструкција и изградба на канализациона инфраструктура - по предмер.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 18.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2019

ендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15150/2019
15150/2019
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 15156/2019
15156/2019
Предмет на набавка:

Елементи за санација на водоводната мрежа  – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
23.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 14950/2019
14950/2019
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на спецификација, по втор пат за листа 4 - безбедносен вентил со механизам за спречување на неовластена манипулација и листа 5 – разно.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 15.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
19.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 14955/2019
14955/2019
Предмет на набавка:

Интеграција на фиксна мрежа со GPRS комуникација на мерни инструменти – по спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
19.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 14747/2019
14747/2019
Предмет на набавка:

Лиено железни елементи за канализација (капаци,сливници,решетки)– по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
17.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14794/2019
14794/2019
Предмет на набавка:

Интернет провајдер – по спецификација

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.01.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.01.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.12.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk