ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
набавка од мала вредност 15216/2020
15216/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор со замена на реагенси – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
16.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 15222/2020
15222/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање и атестирање на ПП-системи и ПП-апарати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.11.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 31.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
16.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 15255/2020
15255/2020
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација, за листа 1 (листа 5) - резан алат и листа 2 (листа 6) - електричен алат и дополнителна опрема.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 11.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
16.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 15175/2020
15175/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција на санитарни јазли - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 15180/2020
15180/2020
Предмет на набавка:

Oдржување сервери, печатари, мрежни уреди, упс-и, и псиони вклучени резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.11.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 15185/2020
15185/2020
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на системот за видео надзор, работно време и контрола на пристап - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.11.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 15191/2020
15191/2020
Предмет на набавка:

Услуга за подготовка на печатени материјали и рекламен материјал - по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.10.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 24.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 14934/2020
14934/2020
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 06.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
Отворена постапка 14940/2020
14940/2020
Предмет на набавка:

Водомери со систем за далечинско отчитување – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 07.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 14952/2020
14952/2020
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.11.2020 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 14745/2020
14745/2020
Предмет на набавка:

Услуга за изработка на печати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 14749/2020
08.10.2020
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 28.09.2020 до 02.10.2020
Предмет на набавка:

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. 

Секторот за санитарна контрола во периодот од 28.09.2020 до 02.10.2020 зема 184 примероци за физичко-хемиска и 184 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 40 мерни места во град Скопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

 

Отварање понуда:

Објавен:
05.10.2020

Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14266/2020
14266/2020
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на информативниот систем – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
01.10.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 14095/2020
14095/2020
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.10.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
29.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 14052/2020
14052/2020
Предмет на набавка:

Одржување на систем за самоуслужни услуги и наплата – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 13888/2020
13888/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на ПВЦ и алуминиумска столарија – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
25.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 13913/2020
13913/2020
Предмет на набавка:

Градежни материјали - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.10.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
25.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13725/2020
13725/2020
Предмет на набавка:

Одржување на сиситем на катодна заштита - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13726/2020
13726/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на фрекветни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.10.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 02.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.10.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13641/2020
Отворена постапка 13641/2020
Предмет на набавка:

Услуга за електронско плаќање на сметките преку веб страна за период од 24 месеци – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.10.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
22.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 13245/2020
13245/2020
Предмет на набавка:

Дробен каменит материјал за изработка на тампонски слој – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.10.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.10.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
16.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12644/2020
12644/2020
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12647/2020
12647/2020
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки, навртки) -по спецификација-по втор пат 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.09.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12662/2020
12662/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција на резервоар Копаница - по предмер

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12667/2020
12667/2020
Предмет на набавка:

Систем за интеграција на ИП телефонија со медиа сервери­

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 12567/2020
12567/2020
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда по листи на спецификација (по втор пат).

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.09.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.10.2020 во 12.00 часот

Објавен:
03.09.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12571/2020
12571/2020
Предмет на набавка:

Чистење на котли и оџаци и сервисирање на котли и пламеници – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12579/2020
12579/2020
Предмет на набавка:

Одржување на автоматски решетки за цврст отпад-по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 12581/2020
12581/2020
Предмет на набавка:

Потрошни материјали за хортикултура – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 12471/2020
12471/2020
Предмет на набавка:

Катастарски услуги (Изработка на елаборати за нумерички податоци,Елаборати од извршен премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права, Елаборати за запишување во катастарот на инфрструктурни објекти ) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.09.2020 до 15.30 часот

Објавен:
02.09.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 11879/2020
11879/2020
Предмет на набавка:

Средства за дезинфекција и справување со вирусот COVID-19 за пумпени станици и резервоари – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.09.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 31.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.08.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11546/2020
11546/2020
Предмет на набавка:

Финансиска ревизија на работењето на претпријатието – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 25.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.08.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11151/2020
11151/2020
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор и контрола на пристап – по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.08.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11153/2020
11153/2020
Предмет на набавка:

Набавка и надградба на виртуелна серверска околина – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
04.08.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10862/2020
10862/2020
Предмет на набавка:

Тешко товарно возило-кипер – по   спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.08.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.08.2020 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10858/2020
10858/2020
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10547/2020
10547/2020
Предмет на набавка:

Средства за дезинфекција и справување со вирусот COVID-19 за пумпени станици и резервоари – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.08.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
22.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 10403/2020
10403/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција и пренамена на пеглална и реконструкција и пренамена на лабараторија во сектор за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10404/2020
10404/2020
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење  – по спецификација

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.08.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10415/2020
поедноставена отворена постапка 10415/2020
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.08.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 30.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.08.2020 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 09643/2020
09643/2020
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.08.2020 во 12.00 часот

Објавен:
02.07.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 09054/2020
09054/2020
Предмет на набавка:

Мерни инструменти – алкотестери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 09055/2020
09055/2020
Предмет на набавка:

Автоматски подмачкувачи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.07.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 27.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 09058/2020
09058/2020
Предмет на набавка:

Поправка на топловоден котел – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09066/2020
09066/2020
Предмет на набавка:

Хардверска опрема – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.07.2020 во 12.00 часот

Објавен:
23.06.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09059/2020
09059/2020
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09060/2020
09060/2020
Предмет на набавка:

Одржување на Exchange – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09061/2020
09061/2020
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување (греење) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09063/2020
09063/2020
Предмет на набавка:

Ремонт на пумпени агрегати  во ФПС Горно Лисиче – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
23.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08921/2020
08921/2020
Предмет на набавка:

Опрема за ладење – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08786/2020
08786/2020
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08695/2020
08695/2020
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки и разно) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.07.2020 до 15.30 часот

Објавен:
16.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08691/2020
08691/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.07.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
16.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 08532/2020
08532/2020
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 07.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.07.2020 во 12.00 часот

Објавен:
15.06.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 08584/2020
08584/2020
Предмет на набавка:

Материјал за греење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 08589/2020
08589/2020
Предмет на набавка:

Реконструкција и пренамена на пеглална и реконструкција и пренамена на лабараторија во сектор за санитарна контрола – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
15.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 08277/2020
08277/2020
Предмет на набавка:

Набавка на систем за справување и реставрација од катастрофи – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 04.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.07.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08269/2020
08269/2020
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.07.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка
08250/2020
Предмет на набавка:

Системот за управување со печатење , уреди и тонери – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Нова водоводна мрежа на ул. Ацо Шопов во должина од 150 метри
Предмет на набавка:

ЈП Водовод и канализација – Скопје продолжува со активности за обновување и подобрување на водоводната мрежа во град Скопје. Во тек е поставување на нова водоводна мрежа во должина од 150 метри, со големина на дуктилна цефка Ф 80мм, на ул. Ацо Шопов во населбата Ѓорче Петров. ЈП Водовод и канализација – Скопје, со системска и планска реализација на работните активности постојано вложува напори за подобрување на водоводната и канализациска мрежа во град Скопје, излегувајќи во пресрет на барањата на своите корисници и граѓаните од сите општини во градот.

Отварање понуда:

Објавен:
03.06.2020

Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07925/2020
07925/2020
Предмет на набавка:

Систем за внатрешна заштита и превенција од загуба на податоци

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 5.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
02.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07843/2020
07843/2020
Предмет на набавка:

Масла и мазива – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
01.06.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07485/2020
07485/2020
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07488/2020
07488/2020
Предмет на набавка:

Приколка со носивост до 3.5т – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 07491/2020
07491/2020
Предмет на набавка:

Проектирање на мрежи, хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија), проектирање на архитектонски објекти со вклучени фази, Изработка на елаборат за животна средина, Изработка на проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.06.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2020 во 12.00 часот

Објавен:
22.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07494/2020
07494/2020
Предмет на набавка:

Ревизија на основни проекти  за мрежи, за хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија) со вклучени фази,  архитектонски објекти  со вклучени фази, елаборати за животна средина, проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати , пристапни патишта и др.  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.06.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.06.2020 во 12.00 часот

Објавен:
22.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07469/2020
07469/2020
Предмет на набавка:

Вакцинација на вработени против стомачен вирус (тифус) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
21.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07227/2020
07227/2020
Предмет на набавка:

Обновување на книжен фонд за библиотека – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07229/2020
07229/2020
Предмет на набавка:

Катастарски услуги (Изработка на елаборати за нумерички податоци,Елаборати од извршен премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права, Елаборати за запишување во катастарот на инфрструктурни објекти ) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06926/2020
06926/2020
Предмет на набавка:

Одржување на апликација за отчитување на водомери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
12.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06944/2020
06944/2020
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.06.2020 15:30 часот - за одговор на прашања: 16.06.2020 15:30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2020 во 13:00

Објавен:
12.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06890/2020
06890/2020
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06899/2020
06899/2020
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06319/2020
06319/2020
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06321/2020
06321/2020
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06324/2020
06324/2020
Предмет на набавка:

Одржување на ГИС системот – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05954/2020
05954/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
14.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05653/2020
05653/2020
Предмет на набавка:

Услугa за агенција за привремени вработувања – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05468/2020
05468/2020
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05460/2020
05460/2020
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор - по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 05289/2020
05289/2020
Предмет на набавка:

Лагери, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички спојки  – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04947/2020
04947/2020
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност,осигурување на моторни возила од автоодговорност, автонезгода, зелен картон и каско осигурување и патнички осигурувања – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04944/2020
04944/2020
Предмет на набавка:

Хемикалии за одржување на техношки процес во ПСОВ Волково – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04963/2020
04963/2020
Предмет на набавка:

Теренска активност за истражување на состојбата со канализационата мрежа  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04957/2020
04957/2020
Предмет на набавка:

Обука за интерни проверувачи за ISO 17020 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04955/2020
04955/2020
Предмет на набавка:

Услуга за анализа на отпад – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04802/2020
04802/2020
Предмет на набавка:

Чистење на септичка јама – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 04808/2020
04808/2020
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија    – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
17.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04822/2020
04822/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за хлорирање – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 28.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04616/2020
04616/2020
Предмет на набавка:

Намирници за бифе - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04605/2020
04605/2020
Предмет на набавка:

Oдржување на машини и опрема (чекани, машини за сечење, машини за челно заварување, агрегати, пумпи и друго) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04098/2020
04098/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила по втор пат (по спроведена отворена постапка бр. 14446/2019)  – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 02.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04100/2020
04100/2020
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04094/2020
04094/2020
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови по втор пат (по спроведена ПОП бр. 14615/2019) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 04097/2020
04097/2020
Предмет на набавка:

Безготовинско плаќање преку ПОС терминали – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03851/2020
03851/2020
Предмет на набавка:

Превентивно одржување на систем за управување со записи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
05.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 03636/2020
03636/2020
Предмет на набавка:

Безбедносни каси – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03640/2020
03640/2020
Предмет на набавка:

Метални гардеробери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03646/2020
03646/2020
Предмет на набавка:

Иницијална сертификација ISO 14001 – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03654/2020
03654/2020
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 01-3/2020
01-3/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
28.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03163/2020
03163/2020
Предмет на набавка:

сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови -по листи на спецификација-по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 12.00 часот

Објавен:
27.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03183/2020
Предмет на набавка:

превентивно одржување на инегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
26.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 02371/2020
02371/2020
Предмет на набавка:

Мерни инструменти – дрегери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.02.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.02.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.02.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 15833/2019
15833/2019
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk  .  

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08532/2020
08532/2020
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.07.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 07.07.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.07.2020 во 12.00 часот

Објавен:
12.06.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.