ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 13998/2019
13998/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 13859/2019
13859/2019
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови и опрема поврзана со работни гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
03.12.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13876/2019
13876/2019
Предмет на набавка:

Oдржување сервери, печатари, мрежни уреди, упс-и, и псиони вклучени резервни делови - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
03.12.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13379/2019
13379/2019
Предмет на набавка:

Адаптивно одржување на  интегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13383/2019
13383/2019
Предмет на набавка:

Дробилица за кабаст материјал за отпадни води  - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13246/2019
13246/2019
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на  апликација за надворешна комуникација со корисниците – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13250/2019
13250/2019
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.12.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2019 во 12.00 часот

Објавен:
26.11.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13232/2019
13232/2019
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење (во делот за листа 2 – Клима уреди од Поедноставената отворена постапка 09345-2019) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13235/2019
13235/2019
Предмет на набавка:

Ангажирање на  независни,овластени проценители за проценка на имот на претпријатието – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13237/2019
13237/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13241/2019
13241/2019
Предмет на набавка:

Средства за хигиена и средства за хигиена  за пумпни станици и резервоари согласно со HACCP 

– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 13246/2019
13246/2019
Предмет на набавка:

Сигурносно тестирање на  апликација за надворешна комуникација со корисниците – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.12.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.12.2019 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12512/2019
12512/2019
Предмет на набавка:

Масла за возила– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12517/2019
12517/2019
Предмет на набавка:

Резервни делови за камера и моторно возило за снимање на канализациони мрежи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.12.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12248/2019
12248/2019
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал(во делот за листа 6 Потрошен материјал апликативен за Quanti-Тray Sealer PLUS или еквивалент од Поедноставената отворена постапка 02695-2019) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 22.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
13.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12250/2019
12250/2019
Предмет на набавка:

Калибрација на инструменти и уреди  за преглед на водомери и лабараторија за испитување на квалитет на водата (во делот за листите со број 2 и 3 од поедноставена отворена постапка број 07968/2019) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 22.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
13.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 11834/2019
11834/2019
Предмет на набавка:

Софтверски лиценци - Апликации и алатки за мониторинг на ИТ инфраструктурата, комуникациската мрежа и откривање на раливости во системот,  управување со статични и преносни уреди и техничка поддршка – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.12.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 04.12.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.12.2019 во 12.00 часот

Објавен:
08.11.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11790/2019
11790/2019
Предмет на набавка:

Адаптивно и превентивно одржување работно време и контрола на пристап – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11797/2019
11797/2019
Предмет на набавка:

Материјал за греење – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 15.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11793/2019
11793/2019
Предмет на набавка:

Превентивно одржување на системот за контрола на чекање – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11795/2019
11795/2019
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

Објавен:
07.11.2019

понуда 14.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.11.2019 до 15.30 часот
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11801/2019
11801/2019
Предмет на набавка:

Лепење, замена и балансирање на гуми и бандажи и центрирање на преден трап – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.11.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 16.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11808/2019
11808/2019
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на системот за видео надзор – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11812/2019
11812/2019
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на лиценцни програми  – по спецификација – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
07.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 11622/2019
11622/2019
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови и опрема поврзана со работни гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
06.11.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 11528/2019
11528/2019
Предмет на набавка:

Товарно возило со затворен товарен простор – по   спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.12.2019 во 12.00 часот

Објавен:
05.11.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11181/2019
11181/2019
Предмет на набавка:

Изградба на контролни пиезометри и чистење и одржување на 40 пиезометри – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 11183/2019
11183/2019
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови - по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11183/2019
11183/2019
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови - по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10169/2019
10169/2019
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
30.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 11008/2019
11008/2019
Предмет на набавка:

Канализациони цевки и фитинзи – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
29.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11013/2019
11013/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 11014/2019
11014/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор со замена на реагенси – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10596/2019
10596/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 20.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
10574/2019
Отворена постапка 10574/2019
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 19.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10524/2019
10524/2019
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 12 месеци – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 15.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
22.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10265/2019
10265/2019
Предмет на набавка:

Дизел - електро агрегати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.11.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 12.11.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
18.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 10169/2019
10169/2019
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 31.10.2019 до 15.30 часот

Објавен:
17.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 010096/2019
010096/2019
Предмет на набавка:

Мерач на проток во цевка - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.10.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 25.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.10.2019 до 15.30 часот

Објавен:
16.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 010098/2019
010098/2019
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.11.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 28.10.2019 до 15.30 часот

Објавен:
16.10.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 09349/2019
09349/2019
Предмет на набавка:

Електроматеријали– по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.10.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.11.2019 во 12.00 часот

Објавен:
04.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 08959/2019
08959/2019
Предмет на набавка:

Електрофузија, PP-R и пластичен фитинг – по делови на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.10.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.10.2019 во 12.00 часот

Објавен:
01.10.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.