ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05468/2020
05468/2020
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05460/2020
05460/2020
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор - по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 05289/2020
05289/2020
Предмет на набавка:

Лагери, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички спојки  – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04947/2020
04947/2020
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност,осигурување на моторни возила од автоодговорност, автонезгода, зелен картон и каско осигурување и патнички осигурувања – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04944/2020
04944/2020
Предмет на набавка:

Хемикалии за одржување на техношки процес во ПСОВ Волково – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04963/2020
04963/2020
Предмет на набавка:

Теренска активност за истражување на состојбата со канализационата мрежа  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04957/2020
04957/2020
Предмет на набавка:

Обука за интерни проверувачи за ISO 17020 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04955/2020
04955/2020
Предмет на набавка:

Услуга за анализа на отпад – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04802/2020
04802/2020
Предмет на набавка:

Чистење на септичка јама – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 04808/2020
04808/2020
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија    – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
17.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04822/2020
04822/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за хлорирање – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 28.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04616/2020
04616/2020
Предмет на набавка:

Намирници за бифе - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04605/2020
04605/2020
Предмет на набавка:

Oдржување на машини и опрема (чекани, машини за сечење, машини за челно заварување, агрегати, пумпи и друго) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04098/2020
04098/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила по втор пат (по спроведена отворена постапка бр. 14446/2019)  – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 02.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04100/2020
04100/2020
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04094/2020
04094/2020
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови по втор пат (по спроведена ПОП бр. 14615/2019) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 04097/2020
04097/2020
Предмет на набавка:

Безготовинско плаќање преку ПОС терминали – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03851/2020
03851/2020
Предмет на набавка:

Превентивно одржување на систем за управување со записи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
05.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 03636/2020
03636/2020
Предмет на набавка:

Безбедносни каси – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03640/2020
03640/2020
Предмет на набавка:

Метални гардеробери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03646/2020
03646/2020
Предмет на набавка:

Иницијална сертификација ISO 14001 – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03654/2020
03654/2020
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 01-3/2020
01-3/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
28.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03163/2020
03163/2020
Предмет на набавка:

сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови -по листи на спецификација-по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 12.00 часот

Објавен:
27.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03183/2020
Предмет на набавка:

превентивно одржување на инегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
26.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 02371/2020
02371/2020
Предмет на набавка:

Мерни инструменти – дрегери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.02.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.02.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.02.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 15833/2019
15833/2019
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk  .  

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.