ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20635/2021
20635/2021
Предмет на набавка:

Рачен алат,помошен алат и потрошни материјали – по листи на спецификација, за листа Листа 1(5) – Резен алат и Листа 2(9) – Пакет за точење AD BLUE – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
30.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 20526/2021
20526/2021
Предмет на набавка:

Лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
29.11.2021

Лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на спецификација.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20359/2021
20359/2021
Предмет на набавка:

Услуга за полнење на технички гасови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20359/2021
20359/2021
Предмет на набавка:

Услуга за полнење на технички гасови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 20269/2021
20269/2021
Предмет на набавка:

Услуга за анализа на отпад - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
25.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 20024/2021
20024/2021
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и центрирање на преден трап- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 19813/2021
19813/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електро-пумпи за отпадна вода - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 14.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.11.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19809/2021
19809/2021
Предмет на набавка:

услуга за усмен превод (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по спецификација, по вторпат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19848/2021
19848/2021
Предмет на набавка:

Услуга за транспорт на шутдо депонија дрисла-по спецификација

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 07-3/2021
07-3/2021
Предмет на набавка:

Обука на вработени за безбедно и здраво работење – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19747/2021
19747/2021
Предмет на набавка:

Опрема за подобрување на моќноста на специјалните возила под притисок ( сет дизни и др.)  за чистење на канализациони линии од поголем профил (фекални и атмосферски колектори) – поспецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 19756/2021
19756/2021
Предмет на набавка:

Услуги за изработка на печати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 119753/2021
119753/2021
Предмет на набавка:

Средства за хигиена – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 19065/2021
19065/2021
Предмет на набавка:

Електроматеријали– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
09.11.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 18882/2021
18882/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на PVC и AL столарија – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
04.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18759/2021
18759/2021
Предмет на набавка:

Услуга за усмен превод (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
02.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18484/2021
18484/2021
Предмет на набавка:

Oдржување на ДР локација - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 18487/2021
18487/2021
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18372/2021
18372/2021
Предмет на набавка:

Одржување на автоматски решетки и дробилки за цврст отпад – по листи на спецификација. 

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18374/2021
18374/2021
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на системот за видео надзор, работно време и контрола на пристап - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 18311/2021
18311/2021
Предмет на набавка:

Градежни материјали - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 18.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 17888/2021
17888/2021
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева и ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 11.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 17881/2021
17881/2021
Предмет на набавка:

Електричен рачен алат и дополнителна опрема и ситен рачен алат (Електрична аголна брусалка Ф125mm,Ф180mm,Ф230mm, Електрична ударна дупчалка - чекан, Електрична рачна клупна до Ф2“, Акумулаторска аголна брусалка Ф125mm, Акумулаторска режалка Ф190mm, Акумулаторски ударен завртувач со насадни влошки, Рефлектор со сталак за на терен, Бензинска режалка за бетон и метал и разно) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 09.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 17884/2021
17884/2021
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 17528/2021
17528/2021
Предмет на набавка:

Косилки – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 17533/2021
17533/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција на резервоар Копаница - по предмер

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 17537/2021
17537/2021
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16733/2021
16733/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 17272/2021
17272/2021
Предмет на набавка:

Одржување на систем за самоуслужни услуги и наплата - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 17116/2021
17116/2021
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.10.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
01.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16736/2021
16736/2021
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки и разно) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16734/2021
16734/2021
Предмет на набавка:

Одржување на сиситем на катодна заштита - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16733/2021
16733/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 16732/2021
16732/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на PVC и AL столарија – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Посебни услуги 06-3/2021
06-3/2021
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 12.00 часот

Објавен:
24.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16344/2021
16344/2021
Предмет на набавка:

Финансиска ревизија на работењето на претпријатието – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
21.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16037/2021
16037/2021
Предмет на набавка:

Адаптација на објект Управна зграда на ЈП Водовод и канализација (приземје) и Адаптација на просторија за телефонисти и адаптација на делот кај евиденција на корисници по предмер

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16065/2021
16065/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција и санација на шахти од водоводниот систем и антикорозивна и термичка заштита на цевки, затворачи и фасонски делови – по предмер, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16061/2021
16061/2021
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (електричен алат, вибронабивачи, машини за сечење асфалт и бетон, машини за челно заварување, агрегати, печки за пелети, пумпи и друго)-по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16055/2021
16055/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на фреквентни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема- по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 15367/2021
15367/2021
Предмет на набавка:

Чистење на котли и оџаци и сервисирање на котли и пламеници – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 15152/2021
15152/2021
Предмет на набавка:

услуга за примена на методот за биоаугументација во канализациската мрежа и во инсталацијата за третман на отпадни води за ПСОВ Волково – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
31.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Oглас од тип Други огласи. 05-3/2021
05-3/2021
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14508/2021
14508/2021
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност бр.14372/2021
14372/2021
Предмет на набавка:

Процесирање на UNATTENDED ПОС трансакции  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14353/2021
14353/2021
Предмет на набавка:

Одржување на Exchange -по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.09.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14350/2021
14350/2021
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13947/2021
13947/2021
Предмет на набавка:

Систем за автоматска поддршка при комуникација со корисници- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 24.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14034/2021
14034/2021
Предмет на набавка:

репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови, винкли и профил– по спецификација за листа 1(3) – репроматеријали винкли, профили и железо

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 25.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14030/2021
14030/2021
Предмет на набавка:

Чистење на пет бунари со систем на air liftting и одредување на нивниот капацитет – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 25.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13797/2021
13797/2021
Предмет на набавка:

Услуги од агенција за привремени вработувања- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 17.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 13670/2021
13670/2021
Предмет на набавка:

Рачен алат, помошен алат и потрошни материјали – по листи на спецификацијата

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13709/2021
13709/2021
Предмет на набавка:

Услуга за примена на методот за биоаугументација во канализациската мрежа и во инсталацијата за третман на отпадни води за ПСОВ Волково -по спецификација

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 13208/2021
13208/2021
Предмет на набавка:

Ревизија на основни проекти  за мрежи, за хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија) со вклучени фази,  архитектонски објекти  со вклучени фази, елаборати за животна средина, проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати , пристапни патишта и др. – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.08.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13095/2021
13095/2021
Предмет на набавка:

Товарно возило пик – ап – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12924/2021
12924/2021
Предмет на набавка:

Адаптација на објект Управна зграда на ЈП Водовод и канализација (приземје) и Адаптација на просторија за телефонисти и адаптација на делот кај евиденција на корисници - по предмер.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12890/2021
12890/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција и санација на шахти од водоводниот систем и антикорозивна и термичка заштита на цевки, затворачи и фасонски делови – по предмер.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12787/2021
12787/2021
Предмет на набавка:

Набавка на боци за гасен хлор- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12791/2021
12791/2021
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12621/2021
12621/2021
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
20.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 14.07.2021
12155/2021
Предмет на набавка:

Имплементација на систем за управување со безбедност на податоци - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12359/2021
12359/2021
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
15.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12361/2021
12361/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
15.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 11941/2021
11941/2021
Предмет на набавка:

Полнач - стартер за полнење на акумулатори, Тестер за акумулатори (професионален), Машина за тестирање алтернатори и стартери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11937/2021
11937/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.07.2021

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11816/2021
11816/2021
Предмет на набавка:

Набавка на систем за откривање и мониторирање на аномалии во системот, управување со ревизија и проекти - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 11561/2021
11561/2021
Предмет на набавка:

Надградба на системот за електронска наплата – по спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 30.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
06.07.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11542/2021
11542/2021
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 04-3/2021
04-3/2021
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10774/2021
10774/2021
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10781/2021
10781/2021
Предмет на набавка:

Услуга за Имплементација на систем за безбедност и здравје при работа согласно стандардот ИСО 45001:2018.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10575/2021
10575/2021
Предмет на набавка:

Армирано бетонски елементи и градежни материјали – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10580/2021
10580/2021
Предмет на набавка:

Потрошен материјал за пречистителна станица Волково - по делови на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10583/2021
10583/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање и атестирање на ПП системи и ПП апарати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10584/2021
10584/2021
Предмет на набавка:

Услуга за гео-локациско следење на моторни возила, (за период од 24 месеци).

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10585/2021
10585/2021
Предмет на набавка:

Комбинирани водомери - разни, прилагодени за далечинско отчитување, комплет со опрема и софтвер – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10599/2021
10599/2021
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (електричен алат, вибронабивачи, машини за сечење асфалт и бетон, машини за челно заварување, агрегати, печки за пелети, пумпи, и друго) – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Посебни услуги 03-3/2021
03-3/2021
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
16.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09931/2021
09931/2021
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09933/2021
09933/2021
Предмет на набавка:

Санација на надворешно осветлување во ПС и резервоари - по спецификација – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09937/2021
09937/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09802/2021
09802/2021
Предмет на набавка:

Влечна машина за одржување  (чистење и отпушување) на атмосферска и фекална канализација до Ф400 mm со вода под притисок со сопствен резервоар  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09789/2021
09789/2021
Предмет на набавка:

Материјал за греење – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09792/2021
09792/2021
Предмет на набавка:

Пристап до електронска база на прописи за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка
09.06.2021
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09799/2021
09799/2021
Предмет на набавка:

Услуги за фиксна телефонија за период од 24 месеци – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09801/2021
09801/2021
Предмет на набавка:

Сигурносни јажиња – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 18.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09634/2021
09634/2021
Предмет на набавка:

Приколка со носивост до 3.5т – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09637/2021
09637/2021
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови во пумпни станици - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 09640/2021
09640/2021
Предмет на набавка:

Изведба на автоматска  решетка и дробилица за груб отпад за фекални пумпни станици ФПС Драчево и ФПС Инџиково– по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 02.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
08.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09642/2021
09642/2021
Предмет на набавка:

Механичка заштита на капаци за шахти и решеткасти сливници – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
08.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 09363/2021
09363/2021
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
03.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09240/2021
09240/2021
Предмет на набавка:

Репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови, винкли и профил– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
02.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09241/2021
09241/2021
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор и контрола на пристап (4 - 6 локации во зависност од контролата на пристап) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
02.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07894/2021
07894/2021
Предмет на набавка:

Возило со опрема за третирање на блокирани (запушени) канализациони линии – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 05.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08291/2021
08291/2021
Предмет на набавка:

Канализациони цевки и фитинзи – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 15.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08298/2021
08298/2021
Предмет на набавка:

Лагери, семеринзи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински спојки – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07794/2021
07794/2021
Предмет на набавка:

Испитувања на отпор на заштитно заземјување на ниско напонска електрична и громобранска инсталација и импенданса на струjен круг - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 02-3/2021
02-3/2021
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
11.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07765/2021
07765/2021
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
10.05.2021

Дигитални сертификати - по спецификација
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07490/2021
07490/2021
Предмет на набавка:

Проценка на ризик – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07494/2021
07494/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (по спроведена постапка бр. 04062/2021) по втор пат  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07535/2021
07535/2021
Предмет на набавка:

Годишна претплата за платформа за следење на правни субјекти - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07435/2021
07435/2021
Предмет на набавка:

Средства за дезинфекција и справување со вирусот COVID-19 за претпријатието - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 07147/2021
07147/2021
Предмет на набавка:

Градежна машина - комбинирана – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07054/2021
07054/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација Скопје со вградување на резервни делови – по листи на спецификација по втор пат (по спроведена постапка бр. 01770/2021).

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07055/2021
07055/2021
Предмет на набавка:

Услуга одржување на системот за управување со печатење , уреди и тонери – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06874/2021
06874/2021
Предмет на набавка:

Електрична сајла  за отпушување на внатрешна канализација - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06876/2021
06876/2021
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06876/2021
06876/2021
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06872/2021
06872/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на косилки  и останата опрема за хортикултура – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06695/2021
06695/2021
Предмет на набавка:

 Набавка на комуникациска опрема за дата центар – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 19.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
21.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 06580/2021
06580/2021
Предмет на набавка:

Надградба на системот за електронска наплата – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 13.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.