ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07485/2020
07485/2020
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07488/2020
07488/2020
Предмет на набавка:

Приколка со носивост до 3.5т – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.06.2020 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 07491/2020
07491/2020
Предмет на набавка:

Проектирање на мрежи, хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија), проектирање на архитектонски објекти со вклучени фази, Изработка на елаборат за животна средина, Изработка на проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.06.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2020 во 12.00 часот

Објавен:
22.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07494/2020
07494/2020
Предмет на набавка:

Ревизија на основни проекти  за мрежи, за хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија) со вклучени фази,  архитектонски објекти  со вклучени фази, елаборати за животна средина, проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати , пристапни патишта и др.  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.06.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.06.2020 во 12.00 часот

Објавен:
22.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07469/2020
07469/2020
Предмет на набавка:

Вакцинација на вработени против стомачен вирус (тифус) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
21.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
ЈП Водовод и канализација – Скопје овозможува пристап до своите услуги преку мобилната апликација
Предмет на набавка:

ЈП Водовод и канализација – Скопје е секогаш во служба на своите корисници и граѓаните на градот Скопје. Следејќи ги трендовите на дигитализација, ЈП Водовод и канализација – Скопје, овозможува пристап до сите информации за претпријатието преку својата веб страна www.vodovod-skopje.com.mk, пристап до електронските сервиси преку e.vodovod-skopje.com.mk и преку мобилната апликација достапна за Android и IOS.

ЈП Водовод и канализација – Скопје е прво јавно претпријатие кое им овозможува на своите корисници пристап до своите услуги преку мобилна апликација. Преку примена на мобилната апликација, корисниците покрај можноста за плаќање на сметките, пријавување на состојба на водомерите и дефекти, имаат можност на брз, лесен и едноставен начин со следење на упатствата, во секој момент да направат преглед на корисничките броеви, да додадат корисник или доколку имаат промени да ги ажурираат своите податоци.

За секоја дополнителна информација за услугите на ЈП Водовод и канализација – Скопје, заинтересираните граѓани може да се обратат на:

– 02 3073 010, Дежурно Информативен Центар;  02 3240 300, Дирекција; kontakt@vodovod-skopje.com.mk; www.vodovod-skopje.com.mk;  www.facebook.com/jpvodovod.skopje.

Доколку, сепак имате потреба да не посетите, истото можете да го направите, во Дирекција, каде шалтерите за наплата, во согласност со новите промени за движење, работат секој работен ден од 7:30 до 17 часот и сабота од 8 до 13 часот. За таа цел и со цел да се заштитиме и превенираме во ширењето на коронавирусот, задолжително носете маска, држете растојание, не се групирајте и следете ги сите препораки издадени од Министерството за Здравство. 

Со почит,

ЈП Водовод и канализација - Скопје

19.05.2020 година

Отварање понуда:

Објавен:
19.05.2020

Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07227/2020
07227/2020
Предмет на набавка:

Обновување на книжен фонд за библиотека – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07229/2020
07229/2020
Предмет на набавка:

Катастарски услуги (Изработка на елаборати за нумерички податоци,Елаборати од извршен премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права, Елаборати за запишување во катастарот на инфрструктурни објекти ) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.06.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06926/2020
06926/2020
Предмет на набавка:

Одржување на апликација за отчитување на водомери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
12.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06944/2020
06944/2020
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.06.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 06.06.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.06.2020 во 12.00 часот

Објавен:
12.05.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06890/2020
06890/2020
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06899/2020
06899/2020
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06319/2020
06319/2020
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06321/2020
06321/2020
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 06324/2020
06324/2020
Предмет на набавка:

Одржување на ГИС системот – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
28.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05954/2020
05954/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.05.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.05.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.05.2020 до 15.30 часот

Објавен:
14.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05653/2020
05653/2020
Предмет на набавка:

Услугa за агенција за привремени вработувања – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.04.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05468/2020
05468/2020
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 05460/2020
05460/2020
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор - по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
31.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 05289/2020
05289/2020
Предмет на набавка:

Лагери, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички спојки  – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 21.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04947/2020
04947/2020
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност,осигурување на моторни возила од автоодговорност, автонезгода, зелен картон и каско осигурување и патнички осигурувања – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04944/2020
04944/2020
Предмет на набавка:

Хемикалии за одржување на техношки процес во ПСОВ Волково – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04963/2020
04963/2020
Предмет на набавка:

Теренска активност за истражување на состојбата со канализационата мрежа  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04957/2020
04957/2020
Предмет на набавка:

Обука за интерни проверувачи за ISO 17020 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04955/2020
04955/2020
Предмет на набавка:

Услуга за анализа на отпад – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.04.2020 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04802/2020
04802/2020
Предмет на набавка:

Чистење на септичка јама – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 04808/2020
04808/2020
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија    – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
17.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04822/2020
04822/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за хлорирање – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.04.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 28.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
17.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04616/2020
04616/2020
Предмет на набавка:

Намирници за бифе - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04605/2020
04605/2020
Предмет на набавка:

Oдржување на машини и опрема (чекани, машини за сечење, машини за челно заварување, агрегати, пумпи и друго) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
13.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04098/2020
04098/2020
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила по втор пат (по спроведена отворена постапка бр. 14446/2019)  – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 02.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04100/2020
04100/2020
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.04.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.04.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.04.2020 во 12.00 часот

Објавен:
09.03.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04094/2020
04094/2020
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови по втор пат (по спроведена ПОП бр. 14615/2019) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 04097/2020
04097/2020
Предмет на набавка:

Безготовинско плаќање преку ПОС терминали – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
09.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03851/2020
03851/2020
Предмет на набавка:

Превентивно одржување на систем за управување со записи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
05.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 03636/2020
03636/2020
Предмет на набавка:

Безбедносни каси – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03640/2020
03640/2020
Предмет на набавка:

Метални гардеробери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03646/2020
03646/2020
Предмет на набавка:

Иницијална сертификација ISO 14001 – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2020 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03654/2020
03654/2020
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.03.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.03.2020 до 15.30 часот

Објавен:
03.03.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 01-3/2020
01-3/2020
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
28.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03163/2020
03163/2020
Предмет на набавка:

сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови -по листи на спецификација-по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 12.00 часот

Објавен:
27.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03183/2020
Предмет на набавка:

превентивно одржување на инегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.03.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.03.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2020 во 13.00 часот

Објавен:
26.02.2020

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 02371/2020
02371/2020
Предмет на набавка:

Мерни инструменти – дрегери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.02.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.02.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.02.2020 до 15.30 часот

Објавен:
18.02.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 15833/2019
15833/2019
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици (за дуктилни цевки и за ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

 

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk  .  

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 25.01.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2020 во 12.00 часот

Објавен:
31.12.2019

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.