ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
набавка од мала вредност 05865/2021
05865/2021
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
07.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 05684/2021
05684/2021
Предмет на набавка:

Услуга за подготовка на печатени материјали и рекламен материјал - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 05687/2021
05687/2021
Предмет на набавка:

услуга за Сервисирање на системи за хлорирање – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.04.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 14.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 05691/2021
05691/2021
Предмет на набавка:

Одржување на фонтани – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.04.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
05.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04895/2021
04895/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор во ПС Рашче, ХПС Кондово, БП Нерези и БП Лепенец со замена на реагенси – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04896/2021
04896/2021
Предмет на набавка:

Одржување на електронска опрема со вградување на резервни делови (Одржување на Радио команди и Фотоволтаични системи, по спроведена поедноставена отворена постапка бр.19328/2020) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.03.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 27.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 29.03.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04945/2021
04945/2021
Предмет на набавка:

услуга за Осигурување на моторните возила од автоодговорност, автонезгода, каско осигурување и зелен картон.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.04.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04785/2021
04785/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпни станици и резервоари – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 04.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04787/2021
04787/2021
Предмет на набавка:

Систем за управување и мониторирање на автономија на критични системи - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04606/2021
04606/2021
Предмет на набавка:

Чистење на септичка јама – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 25.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.03.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 04610/2021
04610/2021
Предмет на набавка:

Машина за перење возила - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 25.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.03.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04613/2021
04613/2021
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04613/2021
04613/2021
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 04619/2021
04619/2021
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 13.04.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04641/2021
04641/2021
Предмет на набавка:

услуга за Осигурување на зградата,опремата во зградата и патнички осигурувања.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.04.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 04220/2021
04220/2021
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 08.04.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.04.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.03.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 04062/2021
04062/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (по спроведена постапка бр.19442/2020)  по втор пат  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.03.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.03.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.03.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 19328/2020
19328/2020
Предмет на набавка:

услуга за одржување на електронска опрема со вградување на резервни делови - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.01.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.01.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.01.2021 до 15.30 часот

Објавен:
21.12.2020

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .