Извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 15.11.2021 до 19.11.2021

Секогаш најдоброто за Скопје 

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. 

Секторот за санитарна контрола во периодот 15.11.2021 до 19.11.2021 зема 197 примероци за физичко-хемиска и 197 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 46 мерни места во Градот Скопје. 

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

 

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија