Извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 26.07.2021 до 30.07.2021

Секогаш најдоброто за Скопје 

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. 

Секторот за санитарна контрола во периодот од 26.07.2021 до 30.07.2021 зема 198 примероци за физичко-хемиска и 198 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 45 мерни места во град Скопје. 

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РСМ, бр.183/18).

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија