Неделен извештај за квалитет на водата

Секогаш најдоброто за Скопје

 

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. 

 

Секторот за санитарна контрола во периодот од во периодот од 19.07.2021 до 23.07.2021 зема 189 примероци за физичко-хемиска и 189 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 41 мерни места во Градот Скопје. 

 

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

Известување - неделен извештај за квалитет на водата

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија