Извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 08.03.2021 до 12.03.2021

Секогаш најдоброто за Скопје 

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

 Секторот за санитарна контрола во периодот од во периодот од 08.03.2021 до 12.03.2021 зема 183 примероци за физичко-хемиска и 183 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 39 мерни места во Градот Скопје.

 Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија