Нова опрема за хемиската лабораторија во Секторот за санитарна контрола при ЈП Водовод и канализација – Скопје

ЈП Водовод и канализација – Скопје континуирано продолжува со инвестициите во своите капацитети со цел подобрување и унапредување на работните процеси согласно европските стандарди. На овој начин ЈП Водовод и канализација – Скопје овозможува услови за исполнување на сите работни процеси кои се директно поврзани со дејноста на претпријатието, а се однесуваат на потребите на граѓаните на град Скопје. ЈП Водовод и канализација - Скопје поставувајќи стандарди на работа во согласност со европските регулативи и директиви прераснува во јавно претпријатие кое го достигнува нивото на претпријатијата од истиот домен во европски рамки. 

Секторот за санитарна контрола, во рамки на ЈП Водовод и канализација - Скопје, согласно инвестиционата програма пристапи кон обновување и доопремување на хемиската лабораторија со апаратура за гасна хроматографија и атомска абсорпција на жива во примероци на вода.    

„Во согласност со потребите и прогресивниот развој на лабораториите во Секторот за санитарна контрола при ЈП Водовод и канализација – Скопје се пристапи кон набавка на нова опрема за хемиската лабораторија за гасна хроматографија и атомска абсорпција на жива во примероци на вода.  Имено, во хемиската лабораторија се инсталираше систем за продукција на ултра чиста дејонизирана вода, кој произведува лабораториска вода Тип 1, Тип 2 и Тип 3 како и атомски абсорбер за анализа на жива, кој е единствен во државата од ваков тип и со кој може да се анализираат примероци во цврста и течна состојба. Со цел исполнување на барањата од Правилникот за вода за пиење 183 од 2018 годна, хемиската лабораторија се доопреми и со Анализер за вкупен органски јаглерод и гасен хроматограф, уникатна опрема со која се изведуваат анализи од параметарот Трихалометани. Паралелно со процесот на набавка на новата опрема се спроведе и обука на персоналот. Со исполнување на овој циклус во хемиската лабораторија, Секторот за санитарна контрола, стана  единствена институција во државата во која може да се изведуваат анализи од овој тип“ - посочи Душко Весковски, генерален директор на ЈП Водовод и канализација Скопје. 

Ова е само уште еден доказ дека Секторот за санитарна контрола, при ЈП Водовод и канализација - Скопје е чекор понапред во својата работа која ја извршува одговорно, транспарентно и во согласност со сите европски стандарди, регулативи и директиви

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија