Извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 21.09.2020 до 25.09.202

Секогаш најдоброто за Скопје

 

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

 

Секторот за санитарна контрола во периодот од во периодот од 21.09.2020 до 25.09.2020 зема 182 примероци за физичко-хемиска и 182 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 38 мерни места во Град Скопје.

 

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија