Нови теренски возила за потребите на ЈП Водовод и канализација - Скопје

По обновувањето на дел од механизацијата во декември 2019, со набавка на две нови цистерни под притисок со волумен од 4м3, две цистерни под вакуум со волумен од 4м3, како и специјализирано мерно комбе - возило за испитување на дефекти на водоводната мрежа, со цел подобрување и унапредување на работниот оперативен процес, но и подобрување на условите за живот на граѓаните, како и грижата за животната средина, ЈП Водовод и канализација – Скопје, го обнови возниот парк со теренски возила за потребите на Сектор Водовод, Сектор за експлоатација и одржување на капацитети и дежурната служба во рамки на Дежурно Информативниот Центар. Седумте теренски возила се набавени и распределени во овие сектори заради полесно извршување на теренските активности и олеснет пристап до специфичните подрачја на кои е распространета мрежата на ЈП Водовод и канализација – Скопје. 

Неодамна, Секторот за санитарна заштита при ЈП Водовод и канализација – Скопје, ја комплетираше ревитализацијата на микробиолошкиот оддел согласно европските стандарди, регулативи и директиви.

ЈП Водовод и канализација – Скопје, преку имплеметација и реализација на инвестиционата програма, инвестира и во иднината на претпријатието, во олеснување на работните процеси и во подобрување и унапредување на услугите кои се во служба на корисниците и граѓаните на град Скопје.

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија