Годишни извештаи

Одлука за давање согласност на годишната сметка од Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на годишнниот извештај од Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2018 - Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2017 година
Погледни документ
Ревизорски извештај за работењето на ЈП Водовод и канализација Скопје во 2013 год.
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Финансиски извештај од независен ревизор за работењето на Претпријатието во 2012 година
Погледни документ