Годишни извештаи

Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2018 - Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2017 година
Погледни документ
Ревизорски извештај за работењето на ЈП Водовод и канализација Скопје во 2013 год.
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Финансиски извештај од независен ревизор за работењето на Претпријатието во 2012 година
Погледни документ