Информациони одлуки

Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место самостоен инженер
Погледни документ
Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место возач на специјално возило
Погледни документ
Одлуката за отпис на побарувања по основ на наплата на затезна односно казнена камата по главен долг и трошоците на постапката кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/пренес
Погледни документ
Одлука за избор на кандидати за склучување Договор за вработување на неопределено време по Јавен оглас бр 1-2019 - објавено 07.02.2020
Погледни документ
Одлука за формирање на проектна единица за имплементација на проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води во град Скопје“
Погледни документ
Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ