Информациони одлуки

Одлуката за отпис на побарувања по основ на наплата на затезна односно казнена камата по главен долг и трошоците на постапката кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/пренес
Погледни документ
Одлука за избор на кандидати за склучување Договор за вработување на неопределено време по Јавен оглас бр 1-2019 - објавено 07.02.2020
Погледни документ
Одлука за формирање на проектна единица за имплементација на проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води во град Скопје“
Погледни документ
Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ