Информациони одлуки

Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер-монтер III-група по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер-монтер III-група по Јавен оглас бр.7 - - 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место – ВКВ Водоинсталатер по Јавен оглас бр.7-2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер по Јавен оглас бр.7-2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место-Контролор по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место -Инкасант- наплатувач по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за објавување на јавен оглас за даватели на јавна услуга бр.1-2021.pdf
Погледни документ
Одлука за објавување на јавен оглас за прием на даватели на јавна услуга
Погледни документ
Одлука за невршење избор на кандидат по јавен оглас бр.5/2020 - Управувач на гр.машини
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.5-2020-Одговорен машински инженер
Погледни документ
Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место самостоен инженер
Погледни документ
Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место возач на специјално возило
Погледни документ
Одлуката за отпис на побарувања по основ на наплата на затезна односно казнена камата по главен долг и трошоците на постапката кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/пренес
Погледни документ
Одлука за избор на кандидати за склучување Договор за вработување на неопределено време по Јавен оглас бр 1-2019 - објавено 07.02.2020
Погледни документ
Одлука за формирање на проектна единица за имплементација на проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води во град Скопје“
Погледни документ
Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ