Информациони одлуки

Одлука за формирање на проектна единица за имплементација на проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води во град Скопје“
Погледни документ
Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ