Информациони одлуки

Решение за мирување на постапка за избор на кандидати-Инкасатор- наплатувач
Погледни документ
Одлуката за отпис на побарувања по основ на наплата на затезна односно казнена камата по главен долг и трошоците на постапката кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/пренес
Погледни документ
Одлука за формирање на проектна единица за имплементација на проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води во град Скопје“
Погледни документ
Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ