Интерни акти

Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цената за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Погледни документ
Решение за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги што ги врши Ј.П. “Водовод и канализација“- Скопје од 12.10.2005
Погледни документ
Одлука за давање на согласност на Одлуката за измена на Ценовникот на услуги што ги врши Ј.П. Водовод и каналзиација - Скопје од 28.09.2010 год
Погледни документ
Одлука за измена на Ценовникот на услуги што ги врши Ј.П. Водовод и канализација - Скопје од 28.09.2010
Погледни документ
Одлука за измени и дополни на Ценовникот на услуги што ги врши Ј.П. Водовод и канализација Скопје од 12.10.2005 год
Погледни документ
Решение и Одлука за утврдување корисници со бенифицирани цени - 08.02.2002 год
Погледни документ
Решение и Одлука за измена и дополна на ценовникот на услуги што ги врши Ј.П.Водовод и канализација Скопје 14.07.2008 год
Погледни документ
Решение и Одлука за измена и дополна на ценовникот на услуги што ги врши Ј.П.Водовод и канализација Скопје 14.07.2008 год
Погледни документ
Решение за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на дел од потрошена вода на корисници кои примаат постојана парична помош 19.11.2002 год
Погледни документ
Одлука за ослободување од плаќање на дел од потрошена вода на корисници кои примаат постојана парична помош 02.10.2002 год
Погледни документ
Одлука за утврдување на цената за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води од 25.10.2006 год.
Погледни документ
Ценовникот на услуги што ги врши ЈП Водовод и канализација - Скопје и Спецификација на поединечните вредности за извршени работи во врска со услугите Бр.02-6025/2 од 15.10.2002 год.
Погледни документ