Закони

Закон за дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 14.04.2011
Погледни документ
Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 11.02.2011
Погледни документ
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води - консолидиран текст
Погледни документ