Цена на сметката за вода

Jавното Претпријатие Водовод и канализација - Скопје се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги.

Важечките цени за услугите се следниве:

Вода со канализација

Домаќинства

Стопанство

29,39 ден/m3 

65,80 ден/m3 

Вода без канализација

Домаќинства

Стопанство

17.25 ден/m3 

46,63 ден/m3

Во цената на услугата за вода се вклучени и 19,5 % надомест за одржување на јавното зеленило, односно за Ј.П. Паркови и зеленило - Скопје.

Со сметката за вода и канализација се прибираат и средства за одржување на јавната хигиена, односно за Ј.П. Комунална хигиена.

Сметките можат да се платат во наплатниот пункт во Општина Сарај, и сите експозитури на Македонски Пошти, во сите банки и на шалтерите на ЈП Водовод и канализација – Скопје (ул. "Лазар Личеноски бр.9“), на приземје, како и на нашата веб страна www.vodovod-skopje.com.mk во делот - Преглед и плаќање на сметки.