ЈП Водовод и канализација - Скопје

img09

Отстранување на дефект на водовод на мрежа на корисник по негово барање

Наскоро

View more
img09

Откривање и лоцирање на подземни дефекти

Наскоро

View more
img09

Трасирање на непозната мрежа

Наскоро

View more

img09

Мерење на проток

Наскоро

View more
img09

Испитување на водомер по барање на корисник

Наскоро

View more
img09

Поправка на водомер по барање на корисник

Наскоро

View more

img09

Употреба на цистерна

Наскоро

View more
img09

Чистење на канализација со рачни макари

Наскоро

View more
img09

Отпушување на канализација со рачен алат, спирала или друга опрема

Наскоро

View more

img09

Земање на примерок на питка вода

Наскоро

View more
img09

Земање на примерок на површинска и отпадна вода

Наскоро

View more
img09

Хемиска анализа на вода за пиење

Наскоро

View more

img09

Микробиолошка анализа на вода за пиење

Наскоро

View more
img09

Микробиолошка анализа на површински и отпадни води и нивна категоризација

Наскоро

View more
img09

Санирање дефект во шахта

Наскоро

View more
img09

Отпушување на внатрешна, приклучна и улична канализациона мрежа

Наскоро

View more
img09

Интервентно затварање на вода

Наскоро

View more

img09

Склучување на договори за отплата на долгот на рати

Наскоро

View more
img09

Информација од било каков тип во врска со утужените сметки

Наскоро

View more
img09

Информација од било каков тип во врска со тужби поднесени на извршител

Наскоро

View more

img09

Хлорирање на мрежа

Наскоро

View more
img09

Потврда за подземни инсталации

погледни

View more
img09

Барање за хидротехнички услови

погледни

View more
img09

Барање за издавање на решенија за приклучоци и двоење во шахта

погледни

View more