Заштита на лични податоци

Упатство за информирање остварување право на пристап и исправка на субјектите личните податоци
Погледни документ