Квалитет на вода - неделни извештаи

Извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење 23.11.2020 до 27.11.2020
Прегледај