Квартални извештаи

Одлука за давање согласност Квартален извештај 01 03 2021 од Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот од Совет на Град Скопје 01.01-31.03.2020г
Погледни документ
Одлука за давање согласност на извештајот 01.01. - 30.09.2019 год. – Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на финансовиот извештај од 01.06.2019 - Совет на град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за остварениот финансиски резултат во ЈП Водовод и канализација-Скопје за период 01-03 2018 година
Погледни документ
Одлука за усвојување на Извештајот за остварениот финансиски резултат во ЈП Водовод и канализација-Скопје за период 01-03 2018 година
Погледни документ