ImageЗатворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2016
50/2016
Предмет на набавка:

Систем за далечинско отчитување  - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
10.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 36-1/2016
36-1/2016
Предмет на набавка:

Услуга за санација на трафостаница во сервис 6 ти Септември 630 kVA со број 139  - по спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 12.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 15.08.2016 во 13.00 часот

Објавен:
04.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2016
49/2016
Предмет на набавка:
Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
29.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2016
48/2016
Предмет на набавка:
Услуга за изработка на софтвер за интеграција на систем за финансов менаџмент, по втор пат.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2016
47/2016
Предмет на набавка:

Доизградба на двата крака со Ǿ1200 мм со вкупно L=273+212=485 m на изведениот атмосферски колектор Ǿ1500 мм во населба Керамидница – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 45/2016
45/2016
Предмет на набавка:
 Санација и доведување во првобитна состојба на оштетените површини при санација на дефекти на водоводна и на канализациона мрежа – по листи на спецификација.
 
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
19.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2016
51/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
22.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2016
52/2016
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2016
53/2016
Предмет на набавка:

Ребрендирање на возило – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 13.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2016
54/2016
Предмет на набавка:

Кертриџи и тонери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2016
56/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 39-1/2016
39-1/2016
Предмет на набавка:

Осигурување на новонабавени возила на ЈП Водовод и канализација Скопје – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 19.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 22.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2016
59/2016
Предмет на набавка:

Мерно-регулациона шахта на главната водоводна линија DN1600mm – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
16.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2016
58/2016
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2016
57/2016
Предмет на набавка:

Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци) и бариери пвц – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2016
60/2016
Предмет на набавка:

Индустриски комбинирани водомери-разни, прилагодени за далечинско отчитување, комлет со опрема и софтвер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2016
61/2016
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2016
62/2016
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 12-2/2016
12-2/2016
Предмет на набавка:

Услуга за неограничен електронски пристап до сите прописи и документи.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 07.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 10.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2016
64/2016
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 65/2016
65/2016
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици, дводелни огрлици за PE/PVC – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 66/2016
66/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електропумпи за отпадна вода, хлоринатори и хлорни инсталации  – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2016
67/2016
Предмет на набавка:

Фасонски делови  – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
13.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 13-2/2016
13-2/2016
Предмет на набавка:

Изнајмување на конзолно скеле – по спецификација, втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 22.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 25.10.2016 во 13.00 часот

Објавен:
17.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 40-1/2016
40-1/2016
Предмет на набавка:

Oдржување на уреди за испитување на водомери, одржување на машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери- по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 28.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 31.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
19.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2016
68/2016
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
20.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2016
69/2016
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори – по  листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2016
70/2016
Предмет на набавка:

Доизградба  на двата крака со Ø1200мм со  вкупно L= 273 +212 = 485 м на изведениот атмосферски колектор Ø1500мм во населба Керамидница – по предмер,по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
26.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2016
71/2016
Предмет на набавка:

Изведба на автоматски решетки на ФПС – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01.11.2016
01.11.2016
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 41-1/2016
41-1/2016
Предмет на набавка:

Oдржување на уреди за испитување на водомери, одржување на машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери- по листи на спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 11.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 14.11.2016 во 13.00 часот

Објавен:
03.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 73/2016
73/2016
Предмет на набавка:

Набавка на нов уред за верификација на водомери од ДН 15 – ДН 40 – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 74/2016
74/2016
Предмет на набавка:

Набавка на капаци, венци за капаци, сливници, решетки – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.11.2016 во 12.00 часот

Објавен:
07.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 14-2/2016
14-2/2016
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и бандажи и центрирање на преден трап – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 26.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 29.11.2016 во 13.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 15-2/2016
15-2/2016
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 26.11.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 29.11.2016 во 14.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 42-1/2016
42-1/2016
Предмет на набавка:

Одржување на лиценцни програми и оперативни системи - по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 02.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 05.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка 75/2016
75/2016
Предмет на набавка:

Возило со дигалка – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Oтворена постапка 76/2016
76/2016
Предмет на набавка:

Изработка на настрешница на дел од плацот на главниот магацин – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 77/2016
77/2016
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови (листа бр.1 – Радиостаници - Моtorola, листа бр.3 – Уреди за компензација на реактивна моќност, листа бр.4 – Уреди за далечинско управување - радио команди, листа бр.5 – Електромоторни актуатори,  листа бр.7 – PLC - Oпрема за автоматско управување, листа бр.8 - Фотоволтаични системи, листа бр.10 – Мерачи на проток ATM Zagreb, листа бр.11 - Мерачи на проток - производител BM tecnologie industriali, листа бр.12 – Мерачи на проток - производител ТURBO и листа бр.13 - Мерна станица SEBA Hydrometrie) – по  листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 78/2016
78/2016
Предмет на набавка:

Опрема и потрошен материјал за санирање на ров за санација на дефекти ( Листа 2 - Рефлектор со статив,  Листа 3 - Пластична трака за бележење на ров, Листа 4 - Детектибилна пластична трака за бележење на ров со метална лента) – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
24.11.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 80/2016
80/2016
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 81/2016
81/2016
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
01.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 82/2016
82/2016
Предмет на набавка:

Одржување на GIS софтвер и GIS серверска апликација за три години – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 83/2016
83/2016
Предмет на набавка:

Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци) и бариери ПВЦ ( листа 2 - Сообраќајна опрема) – по листи на спецификација,по втор пат.

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.12.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.12.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 84/2016
84/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 85/2016
85/2016
Предмет на набавка:

цистерна под притисок и цистерна под вакум - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 86/2016
86/2016
Предмет на набавка:

интелегентни уреди читачи на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 87/2016
87/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство (Листа 3 - Рез.делови за водомери за домаќинство и индустриски водомери INSA) – по листи на спецификација,по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2016
88/2016
Предмет на набавка:

Изработка на студија за дијагностика и утврдување на состојбата на постоечкиот челичен цевковод

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 89/2016
89/2016
Предмет на набавка:
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 90/2016
90/2016
Предмет на набавка:

Лагери, лежишта, семеринзи, механички и гумени заптивки – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 91/2016
91/2016
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Oтворена постапка 92/2016
92/2016
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
отворена постапка бр. 93 / 2016
93 / 2016
Предмет на набавка:

Мали приколки со носивост до 3,5т – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.01.2017 во 13.00 часот

Објавен:
23.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 94/2016
94/2016
Предмет на набавка:

Мали компактни ровокопачи – по  спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 95/2016
95/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.01.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 96/2016
96/2016
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација, по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Оотворена постапка бр. 97/2016
97/2016
Предмет на набавка:

Ваљак за асфалтирање – по  спецификација, втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 98/2016
98/2016
Предмет на набавка:

Капаци, венци за капаци, сливници, решетки – по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2017 во 14.00 часот

Објавен:
28.12.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.