ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2017
61/2017
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2017
60/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори  – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 12-2/2017
БПП 12-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 30-1/2017
БПП 30-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на уреди за испитување на водомери, машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017 test
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
15.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма