ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Други огласи 01-1/2017
01-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на косилки со вградување на резервни делови  – по  спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.02.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.02.2017 до 15.30 часот

Објавен:
17.02.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 01-3/2017
01-3/2017
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.02.2017

Редовни здравствени прегледи – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 02/2017
02/2017
Предмет на набавка:

Опрема и алат  за отпушување на нефункционални канали и колекторски линии – по спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 14.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01/2017
01/2017
Предмет на набавка:

Реконструкција на 5 електро моторни погони во ПС Припор ( за Припор 3 и за Сопиште ) – по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.