ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2017
09/2017
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 04-1/2017
04-1/2017
Предмет на набавка:

Испитување на збиеност нагорниот носив слој - тампон пред доведување на завршниот слој во првобитна состојба – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
27.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 03-1/2017
03-1/2017
Предмет на набавка:

Акумулатори – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.04.2017 до 15.30 часот

Објавен:
23.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 07/2017
07/2017
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
23.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2017
05/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 02-1/2017
02-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на exchange server – по спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.04.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2017
06/2017
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за хлоринаторни станици и за дезинфекција на мрежи - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2017
05/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03/2017
03/2017
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на деловен објект – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04/2017
04/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.03.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 01-1/2017
01-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Одржување на косилки со вградување на резервни делови  – по  спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.02.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.02.2017 до 15.30 часот

Објавен:
17.02.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи 01-3/2017
01-3/2017
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.02.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.02.2017

Редовни здравствени прегледи – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 02/2017
02/2017
Предмет на набавка:

Опрема и алат  за отпушување на нефункционални канали и колекторски линии – по спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 14.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01/2017
01/2017
Предмет на набавка:

Реконструкција на 5 електро моторни погони во ПС Припор ( за Припор 3 и за Сопиште ) – по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.02.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
13.02.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.