ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 24/2017
24/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за лабораториска опрема – по листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.07.2017 во 12.00 часот

Објавен:
13.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 23/2017
23/2017
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење и пумпи и друго)  – по  листи на  спецификација .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 05-2/2017
05-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на системот за контрола за пристап до благајна-со вградување на делови  – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 06.06.2017
Предмет на набавка:

Електроматеријали  – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.06.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-2/2017
04-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на системот за контрола за пристап до благајна-со вградување на делови  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.06.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 22/2017
22/2017
Предмет на набавка:

Изработка на проекти за реконструкција на кровни конструкции на резервоари и пумпени станици – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2017 во 13.00 часот

Објавен:
30.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 21/2017
21/2017
Предмет на набавка:

Електроматеријали  – по листи на спецификација 

Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
23.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,
Вид на постапка:
Барање за прибирање понуди
20-1/2017
Предмет на набавка:

Цвеќе и цветни аранжмани  - по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.06.2017 во 14.00 часот - за поставување на прашања 29.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи
19-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови  - по листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.05.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 26.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Други огласи
18-1/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор ПС Рашче, ХПС Кондови, БП Нерези и БП Лепенец, со замена на реагенси– по спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.06.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
22.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Барање за прибирање понуди бр.17-1/2017
17-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за фиксна телефонија, за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2017 до 15.30 часот

Објавен:
19.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 19/2017
Предмет на набавка:

Електрофузија, PP-R и пластичен фитинг – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

-за поставување прашања: 01.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
18.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 20/2017
Предмет на набавка:

Репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови,винкли и профили - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
18.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 16-1/2017
16-1/2017
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 17/2017
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.06.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 18/2017
18/2017
Предмет на набавка:

Јавни чешми со временски вентил  – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.06.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 16/2017
16/2017
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.05.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Други огласи 15-1/2017
15-1/2017
Предмет на набавка:

Калибрација на инструменти и уреди за преглед на водомери и лабараторија за испитување на квалитет на водата  

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
04.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Други огласи 14-1/2017
14-1/2017
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење – по спецификација, втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.05.2017 до 15.30 часот

Објавен:
02.05.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk