ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 37/2017
37/2017
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 38/2017
38/2017
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици, без навој и дводелни огрлици за pe/pvc без навој- по листи на спецификација  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 39/2017
39/2017
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со софт стартери  и фрекфентни регулатори  - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 36/2017
36/2017
Предмет на набавка:

Решетки од композитен материјал и бетонски прстени – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
08.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 06-2/2017
06-2/2017
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
26.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 34/2017
34/2017
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 24-1/2017
24-1/2017
Предмет на набавка:

Материјал за греење  - по спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 32/2017
32/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 33/2017
33/2017
Предмет на набавка:

Софтвер за менаџирање  за логови и контролирање на постоечки системски , хардверски решенија – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 31/2017
31/2017
Предмет на набавка:

Одржување на сервери, печатари, мрежи, уреди од ИТ со вградување на резервни делови  – по  листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
14.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 29/2017
29/2017
Предмет на набавка:

Машина за челно заварување до 315мм со агрегат и Машина за челно заварување до 500мм со агрегат - по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 30/2017
30/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
11.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 28/2017
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

за поставување прашања: 28.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма