ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
БПП 21-1/2018
21-1/2018
Предмет на набавка:

Преса за хидраучични црева - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 22-1/2018
22-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.06.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 34/2018
34/2018
Предмет на набавка:

Услуга за безготовинско плаќање преку бежични ПОС терминали за период од 24 месеци – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.06.2018 во 12.00 часот

Објавен:
08.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 30/2018
30/2018
Предмет на набавка:

Надворешна обука преку заеднички проекти со специјализирана фирма во областа на управување со НПВ, услуга со напредни технологии за детекција на истекување  - по спецификација 

Отварање понуда:

- за поднесување на понуда: 12.06.2018 до 12.00 часот - за поставување на прашања: 06.06.2018 во 15.30 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 31/2018
31/2018
Предмет на набавка:

Изведба на автоматски решетки на фекални пумпени станици ФПС Горно Лисиче  - по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.06.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 32/2018
32/2018
Предмет на набавка:

Услуга запревентивно и адаптивно оддржување на софтверско решение за бележење на отчитувањата и гео-локација (апликација за отчитување на водомери)- по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.06.2018 во 10.00 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 33/2018
33/2018
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по спецификација

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
23.05.2018

- за поставување прашања: 26.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.07.2018 во 12.00 часот
Вид на постапка:
БПП 12-1/2018
12-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за дератизација,дезинсекција и дезинфекција - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.