Информациони одлуки

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Погледни документ