Барање за хидротехнички услови

2. хидротехнички услови


2-1. нови хидротехнички услови

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ (ПЛАЌАЊЕ) НА БАРАЊЕТО:

Барање за ХТ услови за  индивидуални објекти под 400 m2

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Барање за добивање на решение за хидротехнички услови се поднесува во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација Скопје на ул.Ѓуро Стругар Бр.5 во архива (приземје)


потребни документи:

  • копија од Извод од план издадено од  Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина
  • увид во проектот со потребни количини на вода

Цена на услугата:  

за индивидуални објекти до 400 m2  ,   3.000 денари + ДДВ 18%  = 3.540 денари

Преземи барање:  Барање за ХТ услови за  индивидуални објекти под 400 m2

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ (ПЛАЌАЊЕ) НА БАРАЊЕТО:

Барање за ХТ услови за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 м2

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2,  6.000 денари + ДДВ 18% = 7.080 денари

Преземи барање:  Барање за ХТ услови за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 м2

 

________________________________________________________________________________

 

2-2. обновување на застарени хидротехнички услови (постари од две години)

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ (ПЛАЌАЊЕ) НА БАРАЊЕТО:

Барање за обнова на хидротехнички услови (за  индивидуални објекти до 400 m2

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

потребни документи:

  • копија од старите хидротехнички услови
  • копија од Извод од план  издадено од Сектор за    урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина - оделение за урбанизам од соодветната Општина
  • увид во проектот со потребни количини на вода


Цена на услугата:  

- за индивидуални објекти до 400 m2 ,   900 денари + ДДВ 18%=1.062 денари

Преземи барање:  Барање за обнова на хидротехнички услови (за  индивидуални објекти до 400 m2

________________________________________________________________________________
 

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ (ПЛАЌАЊЕ) НА БАРАЊЕТО:

Барање за обнова за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 m2

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2 ,  1.800 денари + ДДВ 18% = 2.124 денари

Преземи барање:
 Барање за обнова за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 m2