Управен одбор

Управниот одбор е орган на управување на Претпријатието кој го именува односно разрешува Советот на Град Скопје од редот на афирмирани и познати стручњаци од областа на водоснабдувањето, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. 
Бројот и составот на членовите на Управниот одбор го утврдува Советот на Град Скопје со Решение за именување. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.
Управниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите а исто така и Заменик Претседател кој се избира исто од редот на членовите.
Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците, се грижи за извршување на актите  на Управниот одбор  и врши и други работи утврдени со Деловникот за работа на Управниот одбор.
Членови на Управниот одбор се:

     

1. Александра Ѓурчиновска
2. Миле Климовски
3. Љубица Панова
4. Елена Манчева
5. Никола Симоновски
6. Гордана Ацеска
7. Владимир Бислимовски - заменик претседател на Управниот одбор
8. Зорица Ајдиновска
9. Марија Антова
10. Сафет Нуредини
11.Ќемал Муслиу
12.Идриз Орана - претседател на Управниот одбор
13.Ајсел Сејфулах

 

-

-