Управен одбор

Управниот одбор е орган на управување на Претпријатието кој го именува односно разрешува Советот на Град Скопје од редот на афирмирани и познати стручњаци од областа на водоснабдувањето, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. 
Бројот и составот на членовите на Управниот одбор го утврдува Советот на Град Скопје со Решение за именување. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.
Управниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите а исто така и Заменик Претседател кој се избира исто од редот на членовите.
Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците, се грижи за извршување на актите  на Управниот одбор  и врши и други работи утврдени со Деловникот за работа на Управниот одбор.
Членови на Управниот одбор се:
      Драги Тодосовски – Претседател 
      Сефедин Мустафовиќ – Заменик Претседател 
      Сефет Нуредини 
      Влатко Ицовски 
      Томе Јосимовски  
      Горан Андрески
      Соња Петровиќ 
      Мики Крстевски 
      Бојан Николовски 
      Александар Трајковски 
      Јован Милошевски